Therapeutische index, therapeutische marge


MARGIN THERAPEUTIC


Voor therapeutische marge of therapeutische index is de afstand tussen de dosis die nodig is om het farmacologische effect te verkrijgen en de dosis die een toxisch effect veroorzaakt. Veel meerù ver uit elkaar beide doses en meerù veilig è het geneesmiddel, en vice versa.
De therapeutische index is può door het berekenen van een verhouding van de letale dosis 50 (LD50) En de effectieve dosis 50 (DE50).

Therapeutische index = LD50 /DE50

LD50 = Dosis waardoor het dier waarbij 50% van de onderzochte muizen.
DE50 = Dosis die een therapeutisch effect bij dieren in de 50% van de proef in kwestie leidt.

Più het resultaat van deze relatie è laag, più geneesmiddel è gevaarlijk; è het geval van warfarine en in het algemeen van orale anticoagulantia. Integendeel, als het resultaat van de verhouding was hoog, zoals penicilline, het geneesmiddel è relatief veilig.

Warfarine als già we weten heeft een lage therapeutische index, en wordt beschouwd als een zeer gevaarlijke drug. Penicilline heeft echter een hoge therapeutische index, zodat het nietò toxiciteit oorzaakà in ons lichaam, zelfs als je kuntò lopen in de verschijnselen van geneesmiddel-allergie.
Het houdt rekening met de volgende grafiek. Je kanò dat de juiste afstand tussen de twee curves è erg smal, dus dit geneesmiddel è zeer gevaarlijk. Zoals eerder vermeld, de meesteù de twee curves zijn dicht en meerù geneesmiddel è gevaarlijk; in deze gevallen een lichte overdosis van het geneesmiddelò vervolgens toxische effecten veroorzaken.