Display #
Title Author Hits
, Creatinineklaring admin 86
Aambeien behandeling met THD methode admin 132
Aanhoudende Rhythm Slaapstoornissen Vigil admin 116
Abces admin 112
Abdominaal admin 85
Acarbose admin 107
Acromegalie admin 129
ACTH admin 290
Acute complicaties van diabetes admin 248
Addison ziekte oorzaken en behandelingen admin 231
Ademhaling ademhalingen per minuut admin 132
Ademtest te Sorbitol admin 195
Ademtest voor de diagnose van lactose-intolerantie admin 357
Aderverkalking admin 211
Aerofagia admin 123
Aging de lange weg naar duurzaamheid admin 80
Aging genetische testen en vroege diagnose admin 177
Aging nanotechnologie revolutie en kunstmatige intelligentie admin 103
Aging proteomics en gentherapie admin 84
AH1N1 varkensgriep vaccinatie admin 110
AIDS diagnose admin 251
AIDS symptomen en evolutie admin 83
AIDS, opportunistische infecties en tumoren admin 109
AIDS-behandeling en preventie admin 91
AIDS-zorg en behandeling admin 110
Albumine creatinine verhouding en eiwit in de urine creatinine admin 234
Alcohol en drugs admin 79
Alcohol tijdens de zwangerschap admin 101
Alcoholisme admin 215
Alcoholisme De analyse van het bloed te diagnosticeren admin 104
Alcoholverslaving hoe te herkennen admin 120
Aldolase admin 104
Alfa-foetoproteïne admin 96
Alfa-foetoproteïne zwangerschap admin 426
Alfuzosine admin 84
Alfuzosine bijwerkingen en contra-indicaties admin 118
Alkalische fosfatase ALP admin 107
Allendometrio kanker symptomen en de diagnose admin 228
Allendometrio kankertherapie en soppravivenza admin 90
Allendometrio tumor enscenering en de prognose admin 79
Allergische rhinitis admin 81
Allergische rhinitis morbiditeit geassocieerd met het admin 79
Alprostadil Caverject admin 165
ALT, SGPT of alanineaminotransferase admin 113
Aluminium hydroxide admin 329
Alvleesklierkanker behandeling admin 79
Alzheimer Definitie, symptomen, oorzaken admin 91
Alzheimer Diagnose admin 105
Alzheimer morfologie, Pathogenese en neurochemische aspecten admin 114
Amandelontsteking admin 110
Amebiasis admin 114
Amenorroe admin 79
Ammoniak, ammonia in het bloed admin 232
Amoxicilline admin 132
Amylase, ptyalin en de spijsvertering dellamido admin 92
Amyline admin 151
ANA antilichamen Nucleus admin 298
Anafylactische shock admin 93
Anafylactische shock eerste hulp, wat te doen en wat niet te doen admin 72
Anale fissuren admin 91
Anale jeuk admin 78
Anale kloven natuurlijke remedies admin 229
Andere symptomen van de ziekte van Parkinson admin 96
Andropauze admin 166
Andropauze symptomen admin 215
Andropauze Therapy dellandropausa admin 219
Anemias admin 74
Angina pectoris admin 190
Angina pectoris veroorzaakt dorigine admin 152
Angina pectoris, symptomen, diagnose, risicofactoren admin 286
Angiografie admin 168
Angioplastiek admin 260
Angst admin 98
Angst normaliteit of pathologie admin 101
Angst, stress en Back Scool admin 68
Angststoornissen admin 88
Anhidrose admin 107
Antacida admin 212
Antibiogram admin 166
Antibiotica admin 223
Anticonceptiepillen admin 111
Antidepressiva admin 105
Antidepressiva en Drug weerstand Analyse en Oplossingen admin 102
Antifosfolipidensyndroom Antifosfolipiden admin 224
Antilichamen tegen endomysium admin 268
Antilichamen tegen gliadine admin 222
Antipyretische nut en voorzorgsmaatregelen admin 242
Antitrombine III admin 133
Aortastenose admin 113
Apolipoproteïne B APOB admin 225
Appendicitis admin 96
Aquatic oefening tijdens de zwangerschap admin 72
Asbest admin 78
AST, GOT of aspartaattransaminase admin 144
Astigmatisme admin 102
Astma en Osteopathie admin 72
Astma medicijnen admin 138
Astma-aanvallen Aanvallen Dasma admin 109
Atherosclerose oorzaken en risicofactoren admin 241
Atherosclerose symptomen en behandelingen admin 109
Atherosclerose, het proces van atherosclerose admin 200
Atherosclerotische plaque of atheroomvolume Hoe en waarom u Shape admin 388
Atriumfibrilleren admin 245
Atrofische gastritis admin 100
Azotemia admin 83
Baarmoederhalsslijm admin 140
Bacillus cereus admin 342
Bacteriële cel admin 91
Bacteriële vaginose admin 88
Bacteriën lytische en lysogene cyclus admin 747
Bacteriën overbrengen genetische dellinformazione admin 105
Bacteriurie admin 82
Bakpoeder admin 286
Bariumklysma admin 94
Barrett-slokdarm admin 93
Basale ganglia, de striatum functies en neuropathologie van de ziekte van Huntington admin 323
Behandeling en verzorging van influenza AH1N1 varkens admin 208
Bekken ontstekingsziekte admin 102
Bekkenbodem admin 89
Belang van de bekkenbodem revalidatie admin 92
Benigne prostaathyperplasie admin 110
Benzodiazepines admin 305
Berberine admin 216
Berekenen van basaal metabolisme bij obese personen admin 255
Berekening en conversie Totaal Testosteron Gratis admin 770
Berekening LDL ideaal admin 211
Berekening weken zwanger admin 165
Berekeningen gal admin 113
Berekeningen gal symptomen en risicofactoren admin 101
Berekeningen galblaas galblaas admin 101
Beri beri admin 87
Bericht herpetische neuralgie admin 96
Beroerte Oorzaken en Soorten Stroke admin 243
Besmettelijk en infectieziekten admin 84
Betaine admin 188
Bevruchting admin 263
Bewegingen van de wervelkolom admin 159
Bigoressia Body Building en psychologie admin 66
Bijnierinsufficiëntie admin 373
Bijziendheid admin 113
Bipolaire stoornis admin 97
Blaaskanker admin 69
Blaaskanker diagnose en behandeling admin 243
Blaasontsteking bij zwangerschap admin 97
Bloed in de urine, hematurie admin 102
Bloed in het Toilet Paper admin 98
Bloed ureum en uremie admin 83
Bloedarmoede symptomen, diagnose, behandeling admin 262
Bloedbeeld admin 93
Bloedbeeld, bloedarmoede en ziekten admin 77
Bloeding admin 385
Bloedkweek admin 72
Bloedneus epistaxis admin 89
Bloedplaatjes en coagulatie admin 147
Bloedspuwing, hoesten en bloed, bloed en slijm admin 143
Bloeduitstrijkje admin 102
Bloedvergiftiging admin 149
BNP en NT BNP Bloed Analyse admin 223
Borborygmi admin 139
Borstkanker en zwangerschap admin 129
Borstkanker radiotherapie, chemotherapie en hormoontherapie admin 82
Borstkanker symptomen en chirurgische therapie admin 116
Borstvergroting admin 75
Borstvoeding admin 68
Botdensitometrie admin 129
Braakmiddel, emetica admin 256
Bradycardie admin 96
Brand SantAntonio Gordelroos admin 89
Brandwonden admin 118
Brandwonden, zorg en eerste hulp admin 79
Bromhexine admin 98
Bronchiale astma admin 70
Bronchiale astma Behandeling, drugs en Preventie van SMA admin 82
Bronchiale provocatietest met methacholine admin 102
Bronchiëctasieën en uitpuilende verwijding van de bronchiën admin 261
Bronchitis admin 152
Bronchoscopie admin 224
Bronchoscopie en uitvoeringsrisico's admin 372
Brucellose admin 104
Buikomtrek admin 153
Buikpijn admin 149
Buikvliesontsteking admin 91
Burnout-syndroom admin 96
Buteyko methode toegepast op kinderen met astma admin 76
C-reactief proteïne admin 80
CA 125 tumor antigen 125 admin 118
CA 15 3 15 3 tumor antigen admin 106
CA 19 9 als een tumor marker admin 466
Cachexie admin 182
Caffe, gezondheid en contra-indicaties admin 79
Calprotectine in feces admin 679
Campylobacter admin 225
Candida diagnose en therapie admin 185
Candida en candidiasis admin 86
Candidiasis admin 106
Cannabinoïde-receptoren admin 188
Cannabis en Cannabinoïden en effecten van marihuana admin 215
Carcinoembryonic antigeen CEA embryonale admin 89
Carotisstenose admin 255
Catarre admin 79
Categorieën van antibiotica admin 162
Cellulitis en schoeisel admin 89
Ceruloplasmin admin 147
Cervixinsufficiëntie, Korte Cervix admin 253
Chlamydia Chlamydia Chlamydia admin 100
Cholera admin 97
Cholestase admin 99
Cholesterol en menstruatiecyclus admin 175
Cholesterol en triglyceriden admin 195
Cholesterol Hypercholesterolemie admin 136
Cholesterol in Menopauze admin 90
Cholesterolwaarden admin 223
Chondroprotecting admin 218
Chromogranine admin 112
Chronische prostatitis, nonbacterial prostatitis admin 107
Cimetidine admin 141
CK MB Creatine kinase MB admin 134
Claritromycine admin 371
Claudicatio intermittens admin 167
Clostridium difficile admin 150
Cocaïne in de urine, hoe en hoe lang het tracks admin 95
Codeine admin 159
Coeliakie en Schildklier admin 217
Colestyramine Questran admin 202
Colitis ulcerosa admin 216
Colitis ulcerosa behandeling en dieet admin 181
Colon Cancer admin 100
Colonoscopie admin 90
Colposcopie admin 103
Colposcopie lezen en interpreteren admin 312
Coma ethyl admin 77
Combat constipatie met natuurlijke remedies admin 81
Combinatietest in de zwangerschap admin 122
Complicaties Mexicaanse griep AH1N1 admin 104
Complicaties van diabetes op lange termijn admin 249
Condom admin 337
Condoom Waarschuwingen, Voordelen, nadelen admin 297
Conization admin 295
Constipatie bij zwangerschap admin 196
Constipatie remedies en behandeling van kind admin 91
Contactlenzen en sport admin 77
Contrastmiddelen admin 176
Coombs admin 190
Coombs-test in de zwangerschap admin 1041
Coombs-test positief en profylaxe bij zwangerschap admin 416
COPD Chronische obstructieve longziekte admin 222
COPD incidentie en preventie admin 241
COPD-zorg en behandeling admin 214
Coproculture admin 97
Coronaire bypass admin 97
Corpusculaire indices MCV MCH MCHC admin 162
Cortisone admin 248
Coumadin bijwerkingen admin 276
Coumadine dieet en voeding admin 188
Coumadine dosering en de wijze dassunzione admin 234
Coumadine warfarine admin 177
Creatinine admin 75
CT computertomografie admin 305
Curare admin 220
Cure Lupus erythematosus admin 184
Cure onvruchtbaarheid admin 157
Cursussen bij bevalling admin 179
Cursussen bij de bevalling deel admin 162
Cursussen bij de bevalling het derde deel admin 192
Cursussen bij de bevalling van deel vier admin 176
CVS admin 252
CVS, indicaties en resultaten admin 269
Cystatine C admin 88
Cyste admin 119
Cystic Fibrosis admin 295
Cystic Fibrosis diagnose en therapie admin 212
Cystitis behandeling, diagnose en preventie admin 185
Cystoscopie admin 102
Cytomegalovirus admin 98
Cytomegalovirus en Zwangerschap admin 268
D-dimeer admin 422
Darmgassen admin 100
Darmkanker symptomen en de diagnose admin 240
Darmobstructie admin 109
Darmparasieten admin 91
Darmpoliepen admin 142
Darmzweren admin 108
De adem die geneest admin 86
De anticonceptiepil en bloeddruk admin 94
De anticonceptiepil en cholesterol admin 206
De bof admin 100
De glucose meter admin 213
De ontwikkeling dellembrione foetus admin 187
De Rook Tabak altijd Radioactive admin 92
De slaap van de pasgeborene admin 68
De ziekte van Crohn te genezen admin 94
De ziekte van Graves admin 257
De ziekte van Huntington of ziekte van Huntington admin 251
Dellembrione en de ontwikkeling van de foetus admin 236
Depressie Symptomen admin 87
Depressieve stoornissen depressieve episode admin 86
Derde trimester van de zwangerschap admin 189
Dermatitis admin 150
Diabetes en erectiestoornissen admin 85
Diabetes insipidus admin 102
Diabeteszorg admin 164
Diabetische ketoacidose admin 214
Diabetische nefropathie admin 95
Diabetische nefropathie Oorzaken en Pathofysiologie admin 80
Diabetische nefropathie Symptomen en Therapie admin 86
Diagnose en behandeling gastro oesofageale reflux admin 200
Diagnose en behandeling van Hashimoto admin 217
Diagnose Lupus erythematosus admin 244
Diagnose van de ziekte van Parkinson admin 127
Diagnose van pancreaskanker admin 342
Diarree admin 77
Diarree en Antibiotica admin 170
Diarree oorzaken en behandeling admin 93
Dieet en PMS admin 257
Digitaal rectaal onderzoek van de prostaat admin 167
Dioxine admin 75
Diuresis admin 199
Doorlichting admin 93
Douches admin 81
Down Syndroom admin 245
Doxazosine admin 84
Doxazosine contra-indicaties en bijwerkingen admin 114
Droge mond admin 76
Drugs admin 80
Druk in Zwangerschap admin 186
Ductaal carcinoom in situ lobulair carcinoom in situ admin 85
Duo-test in de zwangerschap admin 186
Dutasteride admin 93
Dutasteride bijwerkingen en contra-indicaties admin 308
Duur van de zwangerschap admin 100
Dwerggroei admin 128
Dysbiose admin 81
Dysbiose zorg, supplementen en behandeling admin 92
Dysenterie admin 92
Dysthyme stoornis admin 90
Echo Doppler en kleur Doppler Eco admin 229
Echografie toepassingen admin 324
Echografie van de prostaat admin 83
Een tekort aan magnesium Magnesium supplementen admin 242
Eerste en tweede helft van de zwangerschap admin 205
Eetlustremmende drugs en supplementen Eetlustremmers admin 378
Eetlustremmer medicijnen en supplementen anti-honger admin 283
Effecten van drugs admin 92
Effecten van een lage suiker dieet, veel vet, low-calorie preventie van HVZ admin 224
Efficiëntie en effectiviteit en betekenis verschillen admin 169
Eitjes eicellen admin 292
Eiwitten in de urine admin 95
Elastase elastase 1 in de ontlasting admin 1941
En cardiale troponine troponines admin 105
Endometriose admin 90
Endometriose Care Therapy admin 87
Endometriumkanker admin 92
Endometriumkanker spread admin 82
Endotheline en endotheline admin 80
Epilepsie admin 117
Erectiestoornissen admin 104
Escherichia coli admin 92
Escherichia Coli en Ziekten Voedsel admin 175
Escherichia coli urine admin 76
Esomeprazol admin 102
Esophagitis diagnose en behandeling admin 202
ESR bloedonderzoek admin 136
Eten en gastro-oesofageale reflux admin 152
Eten en PMS admin 97
Eten en winderigheid admin 99
Eutirox admin 239
Examens tijdens de zwangerschap admin 198
Exercise Testing admin 77
Exit dallanoressia met sport admin 82
Expectorantia admin 89
Exsudaat admin 204
Exsuderende admin 118
Extrasystolen admin 191
Ezetimibe admin 193
Familiaire hypercholesterolemie admin 224
Famotidine admin 206
Farmacologische behandeling van de ziekte van Parkinson admin 144
Fecale impactie admin 864
Fecale occult bloed admin 369
Fendimetrazine admin 98
Fenfluramine admin 208
Fentanyl Fentanyl admin 85
Fenylpropanolamine admin 209
Feochromocytoom admin 321
Ferritine admin 104
Fibraten en cholesterol admin 177
Fibrin admin 72
Fibrinogeen, fibrinogeen admin 164
Finasteride admin 101
Finasteride bijwerkingen admin 109
Finasteride dus duso en contra- admin 230
Fobieën admin 96
Foetaalhemoglobine admin 92
Foliumzuurdeficiëntie foliumzuur admin 231
Folliculaire fase admin 153
Frequent urineren urineren vaak admin 91
Fytosterolen bijwerkingen en gevaren voor de gezondheid admin 234
Galactosemie admin 320
Galblaasstenen lever zorg en behandeling admin 117
Gamete intrafallopian overdracht admin 125
Gamma glutamyl transferase GGT admin 96
Gastritis Natuurlijke Remedies admin 90
Gastro-oesofageale reflux admin 94
Gastro-oesofageale refluxziekte GERD admin 94
Gastroscopie admin 395
GCT en OGTT in de zwangerschap bloedglucosecurve admin 239
Geboortegewicht admin 172
Geelzucht bij zwangerschap admin 180
Gele huid admin 321
Geneesmiddelen tegen hoge cholesterol admin 202
Geneesmiddelen voor koorts bij kinderen admin 87
Genezen en behandelingen de ziekte van Alzheimer admin 114
Genitale letsels productieve noncancerous admin 104
GERD symptomen en complicaties admin 98
Geslacht en Zwangerschap admin 180
Geslachtsziekte risicofactoren, behandeling en preventie admin 90
Gestoorde nuchtere glucose en prediabetes admin 167
Geur van uitwerpselen admin 91
Geur van urine admin 99
Gewicht zwanger admin 255
Gewichtstoename van pasgeboren admin 157
Gezwollen enkels admin 79
Gezwollen gezicht gezwollen gezicht admin 76
Giardia Giardiasis admin 81
Gigantisme admin 237
Glaucoma admin 78
Glomerulonefritis admin 233
Glomerulonefritis oorzaken en therapie admin 384
Glucose in de urine admin 199
Gonorroe admin 96
Granulocyten admin 138
Groei gewicht zuigelingen en kinderen admin 338
Groei kind admin 152
Groei percentielen admin 108
GTP GOT transaminase AST ALT admin 151
Gymnastiek oculaire visuele training admin 96
Gymnastiek oog admin 90
Gymnastiek oog oefeningen voor de ogen admin 109
Gymnastiek zwanger admin 234
H2-antagonisten Ranitidine admin 110
Haar Ringworm Ringworm Tinea capitis van kinderen admin 92
Haemophilus influenzae admin 302
Hakken admin 85
Hakken en gezondheid admin 81
Hakken en houding admin 188
Halitose admin 81
Haptoglobin admin 96
Harsen Galzuurbinders admin 306
Hart- en vaatziekten admin 210
Hart-en vaatziekten en stofwisselingsziekten admin 308
Hartaanval diagnose en behandeling admin 110
Hartaanval risicofactoren en complicaties admin 230
Hartkleppen admin 179
Hartritmestoornissen admin 269
Hartslag in de zwangerschap admin 97
HE4 en Kanker allOvaio admin 90
Helicobacter pylori admin 97
Helicobacter pylori antigenen in de ontlasting admin 195
Helicobacter pylori antilichamen Bloedtesten admin 221
Helicobacter pylori Contagion en symptomen admin 95
Helicobacter pylori Diagnose en Behandeling admin 223
Helicobacter pylori pathogeniteit admin 98
Hemochromatose admin 76
Hemoglobine admin 99
Hemoglobine A2 admin 103
Hemoglobine in de urine Hemoglobinuria admin 277
Hemoglobineglycaat admin 251
Hemoglobineglycaat en betrouwbare admin 216
Hemopexin admin 86
Hemorragische cystitis admin 456
Hemosiderin admin 97
Heparine admin 181
Herpes infecties bij zwangerschap, waterpokken, HPV, HIV admin 121
Het HIV-virus admin 83
Het lot van de verovering van zijn individualiteit admin 72
Het stinkt van voeten admin 79
Het syndroom van Down screening en testen in de zwangerschap admin 208
Het verzamelen van urine cultuur voor admin 101
Het voorkomen van atherosclerose cholesterolverlagend dieet, calorie iperglucidica VS vet dieet, laag suiker admin 142
Highlander syndroom ziekte van boven de 40 jaar nostalgische gioventugrave admin 115
Hobbels admin 101
Hoe om de symptomen te herkennen Boulimia admin 93
Hoge amylase in het bloed of urine admin 314
Hoge bilirubine, hyperbilirubinemie admin 79
Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap admin 123
Hoge koorts wat te doen admin 109
Hoge triglyceriden, hypertriglyceridemie admin 161
Hond bijten, wat te doen als u bent gebeten door een hond admin 77
Hoofdomtrek admin 729
Hormonale regulatie van Fase Folliculaire admin 95
Hormonen en de menopauze, hormonale veranderingen in de menopauze admin 200
Hormonen in de zwangerschap admin 201
HPV en cervicale kanker van de baarmoeder admin 84
HPV-infecties Contagion, Frequentie, risico's admin 112
HPV-test HPV-DNA-test admin 268
Huisstijlen diagnose van atypische slikken admin 299
Hygiëne admin 173
Hypercalciëmie admin 79
Hypercapnie admin 145
Hyperglycemie admin 222
Hyperhidrose admin 105
Hyperinsulinemie admin 89
Hypernatriëmie admin 146
Hypernatriëmie hypovolemische, normovolemische, hypervolaemic admin 144
Hypernatriëmie Symptomen en Therapie admin 102
Hyperparathyreoïdie symptomen en de diagnose admin 293
Hyperparathyroïdie admin 239
Hyperprolactinemie admin 290
Hyperthyreoïdie admin 232
Hypnose en vrouwelijke problemen admin 85
Hypnose en zwangerschap admin 120
Hypocalciëmie admin 106
Hypochlorhydria admin 302
Hyponatriëmie en sport admin 98
Hypothyreoïdie admin 226
Hysterectomie admin 99
Ijzer en Power admin 97
Ijzergebreksanemie admin 70
Ijzeropname admin 181
Ijzertekort admin 231
Immuunrespons van de sporter admin 81
Immuunsysteem en lichaamsbeweging admin 80
Implicaties van de praktijk van de gezondheidszorg-fitness admin 77
Impotentie drugs Viagra Cialis Levitra admin 94
In vorm na de bevalling admin 231
In vorm na de bevalling tweede deel admin 112
In vorm na de bevalling van derden admin 136
Incompatibiliteit moederlijke foetale admin 216
Indeling van contrastmiddelen admin 238
Infant constipatie, obstipatie kindje admin 72
Infarct admin 245
Infecties bij zwangerschap admin 79
Infecties in de sport admin 77
Infecties in zwangerschap syfilis, gonorroe, chlamydia admin 123
Infiltratie van Cortisone admin 126
Infiltraties van hyaluronzuur admin 160
Inflammatoire darmziekte admin 85
Instorten en hoe om te sporten in te grijpen admin 77
Instorting en sport admin 87
Instorting en training admin 86
Insuline en insuline langzaam admin 150
Insuline insuline-curve admin 990
Insuline-afhankelijke diabetes en diabetes insulinoindipendente admin 189
Insulineresistentie, insulineresistentie admin 181
Insulinoma admin 78
Intestinale griep admin 90
Intestinale infarct admin 408
Intrapartum admin 189
Invloed admin 95
Inzameling van urine in 24 uur admin 79
Ischemische hartziekte admin 339
Ischemische hartziekte in het kort admin 218
Ischemische hartziekte pathofysiologie admin 184
IVF admin 266
Jeuk in zwangerschap admin 208
Jicht en hyperuricemie admin 96
Jodium 131 radioactief jodium en de schildklier admin 252
Kaliumdeficiëntie kaliumsupplementen admin 229
Kater, kater remedies en door te geven admin 91
Katheter admin 205
Kaukasisch, Kaukasiërs admin 204
Keeluitstrijkje admin 95
Ketonen in de urine admin 76
Kinkhoest admin 86
Kleplijden Ziekten van de hartkleppen admin 712
Klierkoorts admin 137
Klinefelter-syndroom admin 336
Klisteer admin 98
Knokkelkoorts admin 138
Koffie en cafeïne voordelen en risico's van de koffie admin 70
Koffie, cafeïne, gastritis en maagzweren admin 84
Koliek admin 266
Koliek admin 220
Koorts bij kinderen admin 100
Koortsblaasjes admin 88
Kortademigheid admin 301
Koude handen, koude voeten admin 97
Krampen in de benen admin 90
Kruk-test admin 87
Kuren en remedies tegen winderigheid admin 208
Kuren en remedies voor menstruatiepijn admin 75
Lactaatdehydrogenase LDH admin 102
Lactulose admin 93
Lactulose ademtest, xylose en Glcuosio admin 324
Lage bloeddruk admin 162
Lage bloeddruk bij zwangerschap admin 91
Lagere bloedsuikerspiegel admin 222
Lagere triglyceriden, Ipotrigliceridemia admin 185
Laxeermiddelen admin 111
LDH lactaat transaminasen en Gamma GT admin 122
Lengte van de foetus, foetale lengte admin 461
Lengte van de pasgeborene, gemiddelde lengte bij geboorte admin 227
Letsels en genitale zweren admin 153
Leucorrhoea admin 93
Leukocyten esterase admin 368
Leukocyten formule admin 1720
Leukocyten in urine admin 134
Leukocytose Hoge witte bloedcel admin 239
Leukopenie laag aantal witte bloedcellen admin 136
Leukotriënen en leukotriene modifiers admin 95
Levensduur en calorieën admin 76
Lichaamstemperatuur admin 367
Lichamelijke activiteit en cardiorespiratoire functionaliteit admin 266
Lichamelijke activiteit en cholesterol admin 231
Linker ventrikel hypertrofie admin 1687
Lipase admin 227
Lipase High admin 97
Lithotripsie en nierstenen admin 327
Longkanker admin 355
Longkanker zorg en behandeling admin 232
Longoedeem admin 112
Longontsteking admin 204
Longontsteking zorg en behandeling admin 225
Longtransplantatie admin 283
Longtransplantatie indicaties, chirurgische technieken en resultaten admin 231
Longtransplantatie postoperatieve bewaking admin 285
Luizen admin 91
Luizen behandelingen en remedies admin 96
Maag behandeling van kanker admin 84
Maagkanker admin 93
Maagkanker symptomen admin 94
Maagzuur admin 78
Maagzweer admin 132
Maagzweer therapie admin 84
Macrosomic zuigeling macrosomatic Macrosomie admin 232
Malabsorptie admin 258
Malaria admin 81
Manie en manische episode admin 101
Mannelijke onvruchtbaarheid oligospermia en azoöspermie admin 231
Marihuana zwanger admin 364
Marker weefselbeschadiging admin 82
Mastitis en borstvoeding puerperale mastitis admin 83
MCV Blood and Anemie admin 83
Medicijnen voor diabetes admin 237
Megacolon admin 129
Melanoma admin 125
Melanoom classificatie admin 102
Melanoom Diagnose en behandeling admin 271
Melkproductie, moedermelk admin 76
Menopauzale osteoporose admin 86
Menopauze admin 101
Menopauze op welke leeftijd je menopauze invoeren admin 91
Menselijke bacteriële flora admin 153
Menstruatie admin 79
Menstruatie en borstvoeding admin 82
Menstruatie en zwangerschap admin 91
Menstruatie vragen en antwoorden admin 102
Menstruatiepijn dysmenorroe admin 114
Menstruele cyclus admin 94
Menstruele cyclus en vruchtbaarheid admin 91
Menstruele cyclus vruchtbare periode admin 94
Met weinig symptomen admin 220
Metronidazol admin 111
Metronidazol contra-indicaties en bijwerkingen admin 107
Mexicaanse griep of influenza AH1N1 admin 103
Micro-organismen admin 91
Microalbuminurie admin 91
Misbruik van cocaïne admin 352
Misbruik van laxeermiddelen admin 199
Misselijkheid in de zwangerschap admin 175
Mitralisinsufficiëntie admin 330
Moeilijkheidsgraad kraambed admin 195
Morfine admin 248
MPV bloedonderzoek admin 787
Mucolytics admin 292
Multiple Sclerose admin 78
Muse Alprostadil admin 101
Muziek effecten en voordelen van de muziek admin 91
Mycoplasma hominis Mycoplasma admin 277
Myocard herkennen van de symptomen en wat te doen admin 185
Myoglobine Bloedtesten admin 92
Naald aspiratie van de schildklier admin 201
Natrium of natrium in de urine Natruria admin 102
Natriuretische peptiden admin 237
Natuurlijke afweer tegen infecties admin 80
Natuurlijke laxeermiddelen admin 90
Navelstreng admin 225
Navelstreng, ziekten en stamcellen admin 216
Navelstrengpuncties funiculocentesis admin 189
Nefrotisch syndroom admin 160
Nekplooi admin 303
Niacine en acipimox het cholesterol te verlagen admin 181
Nicotine admin 91
Nier zorg en behandeling admin 101
Nierstenen admin 425
Nieuwe geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer en Onderzoek Deel 2 admin 148
Nieuwe geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer Research and Strategies Disease admin 241
Nikkel nikkelallergie admin 74
Nitriet in urine admin 110
Nizatidine admin 103
NSAID Bijwerkingen en Contra admin 274
NSAID indeling en de selectie van NSAID's admin 557
NSAID pyrazolonen, arylalkanoic zuren, derivaten oxicamici, Cox2 selectieve remmers admin 239
NSAID's Geschiedenis, Mechanisme datie Routebeschrijving admin 449
Obesitas bij kinderen voorkomen admin 72
Obstructief Slaap Apneu Syndroom cardiovasculaire implicaties admin 264
Obstructief Slaap Apneu Syndroom en hart-en vaatziekten admin 292
Obstructief Slaap Apneu Syndroom OSAS admin 206
Obstructief Slaap Apneu Syndroom OSAS epidemiologie en diagnostiek admin 228
Obstructief Slaap Apneu Syndroom OSAS Zorg en terpia admin 303
OCD admin 95
Oefening in de zwangerschap admin 89
OGTT glucose curve admin 100
OGTT-test door orale glucose belasting admin 77
Olifantsziekte admin 128
Omeprazol admin 366
Omzettingen van MGDL naar mcgml en soortgelijke berekening online admin 81
Onderkoeling en bevriezing admin 89
Onderwijs Kinderen verschrikkelijke admin 91
Ontlasting kleur admin 196
Ontlasting vorm en consistentie van de ontlasting admin 211
Ontsteking en NSAID's admin 258
Onvruchtbaarheid admin 184
Oog anatomie en fysiologie admin 97
Oog, visie en verkeersveiligheid admin 95
Oor, gehoor en verkeersveiligheid admin 213
Oorzaken van anafylactische shock admin 84
Oorzaken van diabetes admin 193
Oorzaken van erectiestoornissen admin 76
Oorzaken van mannelijke onvruchtbaarheid admin 217
Oorzaken van ziekte van Parkinson admin 104
Opvliegers in de menopauze admin 87
Orlistat admin 177
Orthostatische hypotensie admin 86
Osteocalcine admin 85
Osteochondrose admin 81
Osteomyelitis admin 91
Osteopathie prenatale zorg lascolto emotionele admin 290
Oude leeftijd admin 85
Overgeven admin 321
Overmatig boeren boeren admin 82
Overtollige foliumzuur admin 84
Ovulatie aandoeningen en controle ovulatie admin 135
Ovulatie en vruchtbaarheid Symptomen, Berekening, ovulatietest admin 266
Oxytocine en zwangerschap admin 213
Oxyuren admin 92
Palliatieve zorg, palliatieve zorg admin 151
Pancreaskanker admin 84
Pancreatine admin 91
Pancreatitis admin 107
Pancreatitis diagnostiek, zorg en behandeling admin 95
Pandemisch admin 298
Paniekaanval en agorafobie admin 77
Paniekstoornis en of agorafobie admin 83
Pantoprazol admin 168
Pap-tests en preventie admin 84
Papaverine admin 163
PAPP A-zwangerschap geassocieerd plasma-eiwit admin 233
Paracetamol admin 171
Parasomnias admin 91
Parkinson admin 137
Passief roken admin 97
Patches voor het stoppen met roken admin 87
Patchtest admin 75
PCOS diagnose en therapie admin 217
PCOS, insulineresistentie en macht admin 84
Pellagra admin 85
Penis Doppler-echografie admin 144
Pepsine en pepsinogeen admin 137
Peptide C admin 517
Pernicieuze anemie admin 85
PET admin 227
PET-toepassingen admin 197
pH metrie pH van de maag admin 72
pH van de ontlasting admin 95
pH van het bloed admin 86
pH van speeksel admin 212
Phentermine admin 212
Pijn tijdens en na de ontlasting admin 222
Pilates en rugpijn admin 91
Pilocarpine admin 225
Placenta admin 272
Plasmaferese admin 83
Plasmine en fibrinolyse admin 222
Ploegenarbeid en gezondheid admin 178
Plotselinge dood van Sport oorzaken en preventie admin 85
PLT bloedonderzoek admin 267
PMS behandeling admin 107
Pokken admin 87
Policosanolen admin 215
Polycysteuze eierstokken admin 101
Polycystische nieren admin 445
Polycythemia admin 242
Polypectomie admin 119
Post Traumatische Stress Stoornis Diagnose admin 100
Post Traumatische Stress Stoornis PTSS admin 94
Postnatale depressie admin 98
Postpartum en de moeilijkheidsgraad kraambed admin 175
Postprandiale bloedglucose admin 308
Posttraumatische stress-stoornis en acute stress-stoornis admin 102
Pre-eclampsie of pre-eclampsie admin 258
Prealbumine of transthyretine admin 99
Premenstrueel syndroom admin 87
Preventie dellobesit kind admin 95
Preventie van allergische rhinitis admin 67
Priapisme admin 143
Prikkelbare darm syndroom admin 92
Prikkelbare darm syndroom diagnose admin 175
Prikkelbare darm syndroom oorzaken van herkomst admin 87
Prikkelbare darm syndroom symptomen admin 68
Priktest en door Prick Prick-test admin 92
Prist Test admin 87
Proctitis admin 97
Progesteron admin 171
Prostaat Acid Fosfatase PAP admin 100
Prostaat biopsie, betrouwbaarheid en complicaties admin 105
Prostaat specifiek antigeen PSA admin 92
Prostaatbiopsie admin 82
Prostaathypertrofie admin 81
Prostitis admin 94
Protease proteolytische enzymen admin 256
Proteïne C deficiëntie en resistentie tegen geactiveerd proteïne C admin 74
Proteinemia admin 72
Protonpompremmers tegen gastritis Lansoprazol admin 113
Protrombinetijd, protrombinetijd INR admin 274
Provocatie Test admin 156
Pseudocholinesterase in bloed cholinesterase admin 114
Pseudomonas aeruginosa admin 122
Psychologie Kinderen admin 99
Psychologische stadia van de zwangerschap admin 139
PTT tromboplastinetijd APTT geactiveerde partiële tromboplastinetijd admin 149
Puberteit admin 97
Purge en purgeermiddelen admin 149
Pus admin 97
Radioactief jodium tekenen en na de behandeling admin 256
Radiografie admin 271
Radiologie en fluoroscopie admin 286
Rapport ApoBApoA1 admin 73
Rast Test Allergieën admin 90
Reacties op contrastmiddelen admin 224
Reactieve hypoglykemie Hypoglykemie postprandiale admin 293
Rectale temperaturen in kinderen en niet admin 117
Rectoscopie Proctoscopie Anoscope Videoproctoscopia digitale admin 119
Reflux Cure en Behandeling admin 89
Reizigersdiarree admin 103
Renella admin 78
Renine Bloed Analyse admin 67
Reparatie wondgenezing door eerst intentie admin 119
Resistentie tegen antibiotica admin 211
Respiratoire insufficiëntie behandeling en preventie admin 232
Respiratoire insufficiëntie veroorzaakt dorigine admin 182
Resultaten Pap hoe om te lezen en te interpreteren admin 722
Reticulocyten admin 77
Rett Syndroom admin 115
Reumafactor admin 98
Reumatoïde artritis admin 102
Reumatoïde Artritis Behandeling admin 132
Reumatoïde artritis diagnose admin 158
Revalidatie respiratoire admin 228
Rhabdomyolyse admin 127
Ringworm admin 94
Risicofactoren voor borstkanker admin 88
Rode ogen admin 89
Roflumilast Daxas en COPD admin 220
Roken en gezondheid admin 85
Roken en zwangerschap admin 362
Roodvonk admin 97
Rookschade admin 82
Ruggengraat en wervels admin 81
Rugpijn en pilates admin 77
Rugpijn etiologie en de epidemiologie admin 89
Rugpijn risicofactoren admin 80
Salicylaten en aspirine admin 218
Salmonella admin 183
Schaduw van het concept Jungiaanse psychologie admin 112
Schenk de verschillende fasen van de bevalling admin 283
Scheurbuik admin 95
Scheuren borst admin 105
Schildklier antilichamen en antilichamen tegen de schildklier admin 474
Schildklier echografie admin 238
Schildklier en haar admin 85
Schildklier en zwangerschap admin 228
Schildklier scan admin 252
Schildklier scan als je rennen admin 205
Schildklier symptomen admin 228
Schildklierkanker admin 250
Schildklierkanker diagnose en behandeling admin 185
Schildklierknobbeltjes admin 189
Schistosoma Schistosomiasis admin 100
Schizofrenie behandeling en genezing admin 109
Schizofrenie Definitie, Symptomen, Oorzaken admin 103
Schizofrenie genen betrokken en wijzigingen op het niveau van het centrale zenuwstelsel admin 100
Schurft admin 110
Schurft behandeling en diagnose admin 277
Sedentaire levensstijl en kinderen, de rol dellalimentazione admin 83
Sedentaire levensstijl en kinderen, de rol dellattivita fysieke admin 91
Seksualiteit tijdens de zwangerschap admin 247
Serumcalcium admin 76
Shigella admin 80
Sibutramine admin 203
Sideremia admin 89
Sigmoïdoscopie admin 94
Sikkelcelanemie admin 80
Sikkelcelanemie Symptomen en behandeling admin 100
Sildenafil Viagra bijwerkingen en ongewenste admin 101
Sildenafil Viagra contra-indicaties en waarschuwingen admin 125
Sildenafil Viagra hoe en wanneer het te gebruiken admin 136
Simethicone admin 372
Sintrom admin 116
Sinusitis admin 121
Slaap en thermoregulatie admin 104
Slaap en verkeersveiligheid admin 98
Slaap, het belang van de slaap admin 96
Slaapapneu is ook een probleem van veilig rijden admin 67
Slaapstoornissen admin 100
Slijm in de urine admin 122
Slokdarmspataders admin 213
Snik admin 85
Soa's admin 106
Solitaire pulmonale nodule follow-up admin 269
Solitaire pulmonale nodule klinische benadering admin 510
Solitaire pulmonale nodule risicofactoren en beeldvormende technieken admin 354
Soorten Condooms admin 316
Soorten Depressie admin 344
Spanningshoofdpijn en aandoeningen schedel onderkaak admin 270
Sperma admin 85
Sperma of zaadcellen admin 323
Spermiogram admin 238
Spierkrampen en uitdroging admin 85
Spinale aandoeningen admin 91
Splenomegalie vergrote milt admin 390
Spoelworm admin 92
Sport en contactlenzen admin 77
Sport tegen anorexia admin 93
Spruw admin 100
Stadia van de ziekte van Parkinson admin 115
Staphylococcus aureus admin 186
Statines om cholesterol te verlagen admin 204
Steatorrhea admin 98
Stress en werk admin 156
Struma admin 221
Struma symptomen diagnose en behandeling admin 351
Stuwing admin 78
Sudden Death by Sport admin 89
Symptomen dellAlcolismo Diagnose van Alcoholisme admin 99
Symptomen depressieve episode admin 89
Symptomen en gevolgen dellendometriosi admin 134
Symptomen Hoge Cholesterol Hoe kennisgeving admin 182
Symptomen Mexicaanse griep AH1N1 admin 107
Symptomen nierstenen admin 72
Symptomen Symptomen papillomavirus HPV admin 136
Symptomen systemische lupus erythematosus admin 170
Symptomen van de arbeid admin 162
Symptomen van de ziekte van Parkinson admin 116
Symptomen van pancreaskanker admin 100
Symptomen van soa's admin 100
Symptomen van tetanus admin 112
Syncope admin 274
Syndroom admin 192
Syndroom van bacteriële besmetting van de dunne darm admin 304
Syndroom van Cushing admin 222
Syndroom van Down Oorzaken en risico van het hebben van een aangedaan kind admin 91
Tabletten voor Weight Loss admin 261
Tachycardie Paroxysmale admin 376
Tadalafil Cialis Dosering en wijze duso admin 81
Tadalafil Cialis Geschiedenis en het mechanisme d39azione admin 258
Tadalafil Cialis Side Effects admin 80
Tadalafil contra-indicaties, waarschuwingen, drug interactions admin 89
Tamsulosine admin 251
TB diagnose admin 270
Tegen ulcera drugs admin 241
Terazosin admin 114
Terazosin Contra en Side Effects admin 110
Test het risico van diabetes berekenen admin 193
Tetanus admin 96
Tetanus vaccinatie en preventie admin 97
Tetracycline Tetracycline admin 123
Tetracyclines contra-indicaties en bijwerkingen admin 104
Theofylline admin 72
Therapie constipatie of obstipatie admin 86
Therapie prikkelbare darm syndroom admin 96
Thermoregulatie admin 387
Thyreoglobuline admin 368
Thyroiditis admin 241
Thyroxine in het bloed van de totale T4, vrij T4 admin 380
Tijgermug admin 72
Tips om de melkproductie te verhogen admin 76
Tips voor training en voeding tijdens de zwangerschap admin 164
Topiramaat voor gewichtsverlies admin 134
Totaal cholesterol hypercholesterolemie admin 221
Toxisch megacolon admin 138
Toxoplasmose admin 120
Toxoplasmose en malaria infecties bij zwangerschap admin 95
Trainen in de sportschool en zwangerschap admin 171
Transaminase hoog admin 224
Transaminasen admin 74
Transaminasen Ornitil carbamyl transferase Alkaline fosfatase aldolase admin 69
Transferrine admin 131
Transglutaminase en diagnose van coeliakie admin 176
Transiënten van Rhythm Slaapstoornissen Vigil admin 101
Transvaginale echografie admin 130
TRH admin 178
Triad dellatleta vrouw admin 88
Triad dellatleta vrouw amenorroe en menstruatiestoornissen admin 83
Triad dellatleta vrouw en piekbotmassa admin 90
Trichomonas trichomoniasis admin 132
Triglyceriden admin 84
Triglyceriden admin 86
Triple test in de zwangerschap admin 225
Triple therapie voor de uitroeiing van Helicobacter pylori admin 79
Trombocytose admin 182
Trombus en trombose admin 173
Trypsine en chymotrypsine admin 300
TSH admin 311
Tuberculose inactieve en actieve tuberculose admin 102
Tuberculosebehandeling en vaccin admin 98
Turner Syndroom admin 104
Tussenwervelschijven admin 98
Twins, bevruchting en geboorte tweeling admin 184
Uitdroging bij kinderen admin 122
Uitwerpselen van pasgeboren meconium admin 202
Ureaplasma urealyticum Ureoplasma admin 441
Urethrale swab admin 96
Urethritis admin 94
Ureumademtest Helicobacter pylori admin 234
Uricosuria urinezuur in de urine admin 75
Urine admin 89
Urine calcium oxalaat kristallen en Berekeningen admin 115
Urine Collection Practices Regels admin 88
Urine cultuur admin 107
Urine dichtheid admin 175
Urine kleur admin 99
Urine metanephrines admin 452
urine pH admin 97
Urine schuimend, schuim in de urine admin 102
Urine sediment admin 101
Urine van pasgeboren admin 88
Urine-incontinentie admin 86
Urinezuur en urinezuur admin 65
Urobilin admin 99
Uroflowmetrie admin 108
Vaccins en Immunotherapie voor de ziekte van Alzheimer admin 101
Vaginale afscheiding admin 357
Vaginale droogheid admin 165
Vaginale flora admin 223
Vaginale geur geur van de vagina admin 83
vaginale pH admin 216
Vaginale uitstrijkje admin 93
Vanillylamandelzuur in urine admin 394
Vardenafil admin 85
Vardenafil contra-indicaties en waarschuwingen admin 86
Vardenafil dosering en de wijze duso admin 73
Vardenafil interacties met andere geneesmiddelen admin 92
Varicella vaccinatie en zorg admin 98
Varkensgriep transmissie en virale mutatie admin 97
Vasovagale syncope, syncope neuraal gemedieerde syncope na het sporten admin 206
VDRL en TPHA serologische tests voor syfilis admin 495
Ventriculaire fibrillatie admin 99
Ventriculaire tachycardie admin 172
Veranderingen in de menstruele cyclus in premenopauzale admin 99
Vergrote schildklier admin 328
Verhogen HDL-cholesterol admin 217
Verhogen moedermelk admin 83
Verlaag de koorts admin 92
Vermenigvuldiging van het virus admin 120
Verminderde glucosetolerantie IGT admin 215
Veroorzaakt hoge cholesterol hypercholesterolemie admin 186
Veroudering en Biotechnologie admin 79
Veroudering en caloriebeperking levensstijl admin 84
Veroudering en de noodzaak om het te bestrijden, omdat admin 174
Verschrikkelijk kind admin 93
Verslaving admin 174
Vervangende hormoontherapie en Kanker admin 274
Verziendheid admin 82
Verziendheid admin 85
Vet, gezondheid en atherosclerose admin 82
Vet, voeding en preventie dellaterosclerosi admin 145
Vetarm dieet en cardiovasculaire risicofactoren admin 145
Vetten en gezondheid conclusies admin 91
Viagra admin 247
Viagra sildenafil werkingsmechanisme admin 145
Virtuele colonoscopie admin 88
Virus admin 101
Virus structuur en classificatie admin 178
Virus van de Koude admin 87
Visceraal vet buikvet admin 113
Vitamine D-tekort admin 101
Voetbal urine calcium in de urine admin 80
Volemia admin 93
Voorbereiding allecografia admin 237
Voorbereiding voor colonoscopie admin 110
Voorbereiding wat te bloedonderzoek te doen voorafgaand aan de herroeping admin 73
Voorbereidingen voor prostaatbiopsie admin 96
Voordelen dellesercizio aquatische zwanger admin 79
Voorkoming van gevaar brandwonden symbolen admin 91
Vraag naar melk zuigeling admin 90
Vrije radicalen admin 83
Vrije radicalen bestrijden admin 111
Vrouwelijke onvruchtbaarheid, de rol van leeftijd en mechanische factoren admin 106
Vrouwelijke onvruchtbaarheid, ovulatie aandoeningen admin 230
Vrouwelijke voortplantingssysteem admin 78
Vruchtwater admin 288
Vruchtwaterpunctie admin 225
Vruchtwaterpunctie uitvoeren of niet uitvoeren van het admin 99
Wanneer moet pap tests en testen krijgen allHPV admin 111
Was je handen admin 102
Wat te doen om te voorkomen dat veroudering admin 82
Water therapie en Stroke water admin 236
Waterberging admin 76
Waterpokken admin 106
Wazig zicht admin 80
Welke behandeling van onvruchtbaarheid admin 192
Welzijn admin 89
Welzijn en lichamelijke activiteit admin 72
Wieg cap admin 141
Winderigheid admin 99
Wondgenezing admin 98
Wondgenezing Evolutie van herstellende proces admin 165
Wondgenezing fase litteken admin 107
Worm lintworm eenzame admin 103
Wormen admin 92
Wormen in de ontlasting admin 91
Wratten admin 97
X-ray en Röntgenstraal admin 233
Xanthoma admin 95
Xylose admin 106
Yersinia enterocolitica Yersiniose admin 217
Ziekte van Addison admin 287
Ziekte van Crohn admin 81
Ziekte van de luchtwegen in fietser admin 208
Ziekte van Huntington en Cannabinoïdereceptoren admin 104
Ziekte van Wilson admin 123
Ziekten veroorzaakt dallamianto admin 159
Ziekten veroorzaakt door virussen en antivirale geneesmiddelen admin 243
Zijn Richio COPD admin 151
Zonnesteek admin 92
Zorg dermatitis admin 85
Zorg en behandeling van appendicitis admin 91
Zuurgraad en zuurbranden admin 87
Zuurstof in het bloed admin 249
Zuurstofverzadiging admin 250
Zwaartepunt lichaam admin 535
Zwangerschap en postpartum moeilijkheden kraambed admin 169
Zwangerschap mannelijk of vrouwelijk admin 175
Zwangerschap na de bevalling admin 199
Zwangerschap na de bevalling en de moeilijkheden van de bevalling admin 94
Zwangerschapsdiabetes admin 100
Zwangerschapsdiabetes risico's, preventie, behandeling admin 254
Zweer admin 170
Zweettest admin 102
Zwelling admin 225
Zweren op de penis admin 380