Display #
Title Author Hits
, Creatinineklaring admin 73
Aambeien behandeling met THD methode admin 108
Aanhoudende Rhythm Slaapstoornissen Vigil admin 99
Abces admin 96
Abdominaal admin 74
Acarbose admin 97
Acromegalie admin 114
ACTH admin 279
Acute complicaties van diabetes admin 237
Addison ziekte oorzaken en behandelingen admin 221
Ademhaling ademhalingen per minuut admin 113
Ademtest te Sorbitol admin 179
Ademtest voor de diagnose van lactose-intolerantie admin 340
Aderverkalking admin 194
Aerofagia admin 106
Aging de lange weg naar duurzaamheid admin 67
Aging genetische testen en vroege diagnose admin 163
Aging nanotechnologie revolutie en kunstmatige intelligentie admin 89
Aging proteomics en gentherapie admin 72
AH1N1 varkensgriep vaccinatie admin 98
AIDS diagnose admin 236
AIDS symptomen en evolutie admin 70
AIDS, opportunistische infecties en tumoren admin 95
AIDS-behandeling en preventie admin 80
AIDS-zorg en behandeling admin 95
Albumine creatinine verhouding en eiwit in de urine creatinine admin 212
Alcohol en drugs admin 72
Alcohol tijdens de zwangerschap admin 83
Alcoholisme admin 205
Alcoholisme De analyse van het bloed te diagnosticeren admin 90
Alcoholverslaving hoe te herkennen admin 100
Aldolase admin 95
Alfa-foetoproteïne admin 80
Alfa-foetoproteïne zwangerschap admin 401
Alfuzosine admin 72
Alfuzosine bijwerkingen en contra-indicaties admin 105
Alkalische fosfatase ALP admin 90
Allendometrio kanker symptomen en de diagnose admin 216
Allendometrio kankertherapie en soppravivenza admin 77
Allendometrio tumor enscenering en de prognose admin 70
Allergische rhinitis admin 68
Allergische rhinitis morbiditeit geassocieerd met het admin 64
Alprostadil Caverject admin 156
ALT, SGPT of alanineaminotransferase admin 102
Aluminium hydroxide admin 307
Alvleesklierkanker behandeling admin 68
Alzheimer Definitie, symptomen, oorzaken admin 74
Alzheimer Diagnose admin 90
Alzheimer morfologie, Pathogenese en neurochemische aspecten admin 103
Amandelontsteking admin 100
Amebiasis admin 100
Amenorroe admin 70
Ammoniak, ammonia in het bloed admin 214
Amoxicilline admin 118
Amylase, ptyalin en de spijsvertering dellamido admin 81
Amyline admin 143
ANA antilichamen Nucleus admin 290
Anafylactische shock admin 78
Anafylactische shock eerste hulp, wat te doen en wat niet te doen admin 60
Anale fissuren admin 82
Anale jeuk admin 67
Anale kloven natuurlijke remedies admin 212
Andere symptomen van de ziekte van Parkinson admin 85
Andropauze admin 153
Andropauze symptomen admin 208
Andropauze Therapy dellandropausa admin 205
Anemias admin 63
Angina pectoris admin 177
Angina pectoris veroorzaakt dorigine admin 146
Angina pectoris, symptomen, diagnose, risicofactoren admin 255
Angiografie admin 155
Angioplastiek admin 249
Angst admin 84
Angst normaliteit of pathologie admin 90
Angst, stress en Back Scool admin 60
Angststoornissen admin 81
Anhidrose admin 95
Antacida admin 205
Antibiogram admin 148
Antibiotica admin 201
Anticonceptiepillen admin 98
Antidepressiva admin 96
Antidepressiva en Drug weerstand Analyse en Oplossingen admin 89
Antifosfolipidensyndroom Antifosfolipiden admin 210
Antilichamen tegen endomysium admin 259
Antilichamen tegen gliadine admin 210
Antipyretische nut en voorzorgsmaatregelen admin 230
Antitrombine III admin 110
Aortastenose admin 98
Apolipoproteïne B APOB admin 211
Appendicitis admin 81
Aquatic oefening tijdens de zwangerschap admin 62
Asbest admin 72
AST, GOT of aspartaattransaminase admin 122
Astigmatisme admin 89
Astma en Osteopathie admin 65
Astma medicijnen admin 123
Astma-aanvallen Aanvallen Dasma admin 95
Atherosclerose oorzaken en risicofactoren admin 227
Atherosclerose symptomen en behandelingen admin 102
Atherosclerose, het proces van atherosclerose admin 189
Atherosclerotische plaque of atheroomvolume Hoe en waarom u Shape admin 370
Atriumfibrilleren admin 233
Atrofische gastritis admin 87
Azotemia admin 76
Baarmoederhalsslijm admin 126
Bacillus cereus admin 319
Bacteriële cel admin 77
Bacteriële vaginose admin 80
Bacteriën lytische en lysogene cyclus admin 702
Bacteriën overbrengen genetische dellinformazione admin 92
Bacteriurie admin 70
Bakpoeder admin 270
Bariumklysma admin 79
Barrett-slokdarm admin 83
Basale ganglia, de striatum functies en neuropathologie van de ziekte van Huntington admin 300
Behandeling en verzorging van influenza AH1N1 varkens admin 190
Bekken ontstekingsziekte admin 93
Bekkenbodem admin 76
Belang van de bekkenbodem revalidatie admin 84
Benigne prostaathyperplasie admin 99
Benzodiazepines admin 293
Berberine admin 200
Berekenen van basaal metabolisme bij obese personen admin 241
Berekening en conversie Totaal Testosteron Gratis admin 754
Berekening LDL ideaal admin 198
Berekening weken zwanger admin 154
Berekeningen gal admin 100
Berekeningen gal symptomen en risicofactoren admin 89
Berekeningen galblaas galblaas admin 88
Beri beri admin 67
Bericht herpetische neuralgie admin 85
Beroerte Oorzaken en Soorten Stroke admin 231
Besmettelijk en infectieziekten admin 72
Betaine admin 173
Bevruchting admin 252
Bewegingen van de wervelkolom admin 144
Bigoressia Body Building en psychologie admin 55
Bijnierinsufficiëntie admin 349
Bijziendheid admin 102
Bipolaire stoornis admin 84
Blaaskanker admin 57
Blaaskanker diagnose en behandeling admin 237
Blaasontsteking bij zwangerschap admin 83
Bloed in de urine, hematurie admin 81
Bloed in het Toilet Paper admin 84
Bloed ureum en uremie admin 72
Bloedarmoede symptomen, diagnose, behandeling admin 250
Bloedbeeld admin 81
Bloedbeeld, bloedarmoede en ziekten admin 69
Bloeding admin 371
Bloedkweek admin 60
Bloedneus epistaxis admin 81
Bloedplaatjes en coagulatie admin 130
Bloedspuwing, hoesten en bloed, bloed en slijm admin 134
Bloeduitstrijkje admin 93
Bloedvergiftiging admin 140
BNP en NT BNP Bloed Analyse admin 214
Borborygmi admin 120
Borstkanker en zwangerschap admin 118
Borstkanker radiotherapie, chemotherapie en hormoontherapie admin 73
Borstkanker symptomen en chirurgische therapie admin 97
Borstvergroting admin 64
Borstvoeding admin 57
Botdensitometrie admin 108
Braakmiddel, emetica admin 239
Bradycardie admin 83
Brand SantAntonio Gordelroos admin 77
Brandwonden admin 106
Brandwonden, zorg en eerste hulp admin 67
Bromhexine admin 89
Bronchiale astma admin 58
Bronchiale astma Behandeling, drugs en Preventie van SMA admin 76
Bronchiale provocatietest met methacholine admin 90
Bronchiëctasieën en uitpuilende verwijding van de bronchiën admin 255
Bronchitis admin 146
Bronchoscopie admin 213
Bronchoscopie en uitvoeringsrisico's admin 344
Brucellose admin 85
Buikomtrek admin 142
Buikpijn admin 130
Buikvliesontsteking admin 79
Burnout-syndroom admin 83
Buteyko methode toegepast op kinderen met astma admin 64
C-reactief proteïne admin 65
CA 125 tumor antigen 125 admin 102
CA 15 3 15 3 tumor antigen admin 94
CA 19 9 als een tumor marker admin 444
Cachexie admin 172
Caffe, gezondheid en contra-indicaties admin 70
Calprotectine in feces admin 646
Campylobacter admin 211
Candida diagnose en therapie admin 173
Candida en candidiasis admin 72
Candidiasis admin 93
Cannabinoïde-receptoren admin 173
Cannabis en Cannabinoïden en effecten van marihuana admin 205
Carcinoembryonic antigeen CEA embryonale admin 77
Carotisstenose admin 247
Catarre admin 70
Categorieën van antibiotica admin 145
Cellulitis en schoeisel admin 75
Ceruloplasmin admin 131
Cervixinsufficiëntie, Korte Cervix admin 235
Chlamydia Chlamydia Chlamydia admin 88
Cholera admin 87
Cholestase admin 91
Cholesterol en menstruatiecyclus admin 163
Cholesterol en triglyceriden admin 183
Cholesterol Hypercholesterolemie admin 125
Cholesterol in Menopauze admin 77
Cholesterolwaarden admin 208
Chondroprotecting admin 204
Chromogranine admin 102
Chronische prostatitis, nonbacterial prostatitis admin 94
Cimetidine admin 128
CK MB Creatine kinase MB admin 120
Claritromycine admin 358
Claudicatio intermittens admin 157
Clostridium difficile admin 137
Cocaïne in de urine, hoe en hoe lang het tracks admin 82
Codeine admin 149
Coeliakie en Schildklier admin 204
Colestyramine Questran admin 192
Colitis ulcerosa admin 208
Colitis ulcerosa behandeling en dieet admin 173
Colon Cancer admin 80
Colonoscopie admin 75
Colposcopie admin 88
Colposcopie lezen en interpreteren admin 290
Coma ethyl admin 71
Combat constipatie met natuurlijke remedies admin 66
Combinatietest in de zwangerschap admin 109
Complicaties Mexicaanse griep AH1N1 admin 92
Complicaties van diabetes op lange termijn admin 233
Condom admin 318
Condoom Waarschuwingen, Voordelen, nadelen admin 288
Conization admin 278
Constipatie bij zwangerschap admin 187
Constipatie remedies en behandeling van kind admin 77
Contactlenzen en sport admin 68
Contrastmiddelen admin 165
Coombs admin 178
Coombs-test in de zwangerschap admin 980
Coombs-test positief en profylaxe bij zwangerschap admin 391
COPD Chronische obstructieve longziekte admin 211
COPD incidentie en preventie admin 220
COPD-zorg en behandeling admin 205
Coproculture admin 84
Coronaire bypass admin 88
Corpusculaire indices MCV MCH MCHC admin 144
Cortisone admin 224
Coumadin bijwerkingen admin 258
Coumadine dieet en voeding admin 175
Coumadine dosering en de wijze dassunzione admin 213
Coumadine warfarine admin 163
Creatinine admin 68
CT computertomografie admin 294
Curare admin 210
Cure Lupus erythematosus admin 169
Cure onvruchtbaarheid admin 137
Cursussen bij bevalling admin 167
Cursussen bij de bevalling deel admin 154
Cursussen bij de bevalling het derde deel admin 184
Cursussen bij de bevalling van deel vier admin 163
CVS admin 241
CVS, indicaties en resultaten admin 251
Cystatine C admin 75
Cyste admin 104
Cystic Fibrosis admin 279
Cystic Fibrosis diagnose en therapie admin 199
Cystitis behandeling, diagnose en preventie admin 178
Cystoscopie admin 88
Cytomegalovirus admin 86
Cytomegalovirus en Zwangerschap admin 257
D-dimeer admin 394
Darmgassen admin 83
Darmkanker symptomen en de diagnose admin 223
Darmobstructie admin 90
Darmparasieten admin 78
Darmpoliepen admin 128
Darmzweren admin 94
De adem die geneest admin 72
De anticonceptiepil en bloeddruk admin 82
De anticonceptiepil en cholesterol admin 190
De bof admin 90
De glucose meter admin 204
De ontwikkeling dellembrione foetus admin 180
De Rook Tabak altijd Radioactive admin 82
De slaap van de pasgeborene admin 59
De ziekte van Crohn te genezen admin 80
De ziekte van Graves admin 247
De ziekte van Huntington of ziekte van Huntington admin 245
Dellembrione en de ontwikkeling van de foetus admin 226
Depressie Symptomen admin 75
Depressieve stoornissen depressieve episode admin 73
Derde trimester van de zwangerschap admin 176
Dermatitis admin 130
Diabetes en erectiestoornissen admin 71
Diabetes insipidus admin 88
Diabeteszorg admin 152
Diabetische ketoacidose admin 203
Diabetische nefropathie admin 81
Diabetische nefropathie Oorzaken en Pathofysiologie admin 68
Diabetische nefropathie Symptomen en Therapie admin 75
Diagnose en behandeling gastro oesofageale reflux admin 187
Diagnose en behandeling van Hashimoto admin 204
Diagnose Lupus erythematosus admin 230
Diagnose van de ziekte van Parkinson admin 112
Diagnose van pancreaskanker admin 332
Diarree admin 69
Diarree en Antibiotica admin 163
Diarree oorzaken en behandeling admin 81
Dieet en PMS admin 234
Digitaal rectaal onderzoek van de prostaat admin 155
Dioxine admin 67
Diuresis admin 191
Doorlichting admin 84
Douches admin 72
Down Syndroom admin 221
Doxazosine admin 71
Doxazosine contra-indicaties en bijwerkingen admin 106
Droge mond admin 67
Drugs admin 71
Druk in Zwangerschap admin 172
Ductaal carcinoom in situ lobulair carcinoom in situ admin 74
Duo-test in de zwangerschap admin 175
Dutasteride admin 84
Dutasteride bijwerkingen en contra-indicaties admin 286
Duur van de zwangerschap admin 88
Dwerggroei admin 116
Dysbiose admin 68
Dysbiose zorg, supplementen en behandeling admin 75
Dysenterie admin 79
Dysthyme stoornis admin 78
Echo Doppler en kleur Doppler Eco admin 214
Echografie toepassingen admin 305
Echografie van de prostaat admin 73
Een tekort aan magnesium Magnesium supplementen admin 220
Eerste en tweede helft van de zwangerschap admin 191
Eetlustremmende drugs en supplementen Eetlustremmers admin 362
Eetlustremmer medicijnen en supplementen anti-honger admin 270
Effecten van drugs admin 77
Effecten van een lage suiker dieet, veel vet, low-calorie preventie van HVZ admin 213
Efficiëntie en effectiviteit en betekenis verschillen admin 158
Eitjes eicellen admin 284
Eiwitten in de urine admin 84
Elastase elastase 1 in de ontlasting admin 1867
En cardiale troponine troponines admin 97
Endometriose admin 80
Endometriose Care Therapy admin 77
Endometriumkanker admin 84
Endometriumkanker spread admin 69
Endotheline en endotheline admin 68
Epilepsie admin 90
Erectiestoornissen admin 93
Escherichia coli admin 81
Escherichia Coli en Ziekten Voedsel admin 162
Escherichia coli urine admin 65
Esomeprazol admin 79
Esophagitis diagnose en behandeling admin 189
ESR bloedonderzoek admin 119
Eten en gastro-oesofageale reflux admin 145
Eten en PMS admin 68
Eten en winderigheid admin 88
Eutirox admin 225
Examens tijdens de zwangerschap admin 183
Exercise Testing admin 65
Exit dallanoressia met sport admin 69
Expectorantia admin 79
Exsudaat admin 192
Exsuderende admin 98
Extrasystolen admin 179
Ezetimibe admin 179
Familiaire hypercholesterolemie admin 212
Famotidine admin 196
Farmacologische behandeling van de ziekte van Parkinson admin 132
Fecale impactie admin 815
Fecale occult bloed admin 351
Fendimetrazine admin 87
Fenfluramine admin 194
Fentanyl Fentanyl admin 72
Fenylpropanolamine admin 190
Feochromocytoom admin 299
Ferritine admin 93
Fibraten en cholesterol admin 162
Fibrin admin 64
Fibrinogeen, fibrinogeen admin 150
Finasteride admin 89
Finasteride bijwerkingen admin 88
Finasteride dus duso en contra- admin 218
Fobieën admin 83
Foetaalhemoglobine admin 73
Foliumzuurdeficiëntie foliumzuur admin 218
Folliculaire fase admin 142
Frequent urineren urineren vaak admin 81
Fytosterolen bijwerkingen en gevaren voor de gezondheid admin 225
Galactosemie admin 312
Galblaasstenen lever zorg en behandeling admin 102
Gamete intrafallopian overdracht admin 111
Gamma glutamyl transferase GGT admin 83
Gastritis Natuurlijke Remedies admin 72
Gastro-oesofageale reflux admin 83
Gastro-oesofageale refluxziekte GERD admin 79
Gastroscopie admin 384
GCT en OGTT in de zwangerschap bloedglucosecurve admin 226
Geboortegewicht admin 164
Geelzucht bij zwangerschap admin 167
Gele huid admin 302
Geneesmiddelen tegen hoge cholesterol admin 192
Geneesmiddelen voor koorts bij kinderen admin 71
Genezen en behandelingen de ziekte van Alzheimer admin 99
Genitale letsels productieve noncancerous admin 89
GERD symptomen en complicaties admin 92
Geslacht en Zwangerschap admin 168
Geslachtsziekte risicofactoren, behandeling en preventie admin 76
Gestoorde nuchtere glucose en prediabetes admin 156
Geur van uitwerpselen admin 81
Geur van urine admin 79
Gewicht zwanger admin 243
Gewichtstoename van pasgeboren admin 150
Gezwollen enkels admin 65
Gezwollen gezicht gezwollen gezicht admin 63
Giardia Giardiasis admin 66
Gigantisme admin 223
Glaucoma admin 66
Glomerulonefritis admin 222
Glomerulonefritis oorzaken en therapie admin 374
Glucose in de urine admin 186
Gonorroe admin 82
Granulocyten admin 122
Groei gewicht zuigelingen en kinderen admin 321
Groei kind admin 144
Groei percentielen admin 100
GTP GOT transaminase AST ALT admin 133
Gymnastiek oculaire visuele training admin 81
Gymnastiek oog admin 76
Gymnastiek oog oefeningen voor de ogen admin 99
Gymnastiek zwanger admin 217
H2-antagonisten Ranitidine admin 98
Haar Ringworm Ringworm Tinea capitis van kinderen admin 79
Haemophilus influenzae admin 275
Hakken admin 72
Hakken en gezondheid admin 71
Hakken en houding admin 167
Halitose admin 66
Haptoglobin admin 86
Harsen Galzuurbinders admin 297
Hart- en vaatziekten admin 199
Hart-en vaatziekten en stofwisselingsziekten admin 275
Hartaanval diagnose en behandeling admin 96
Hartaanval risicofactoren en complicaties admin 222
Hartkleppen admin 168
Hartritmestoornissen admin 258
Hartslag in de zwangerschap admin 86
HE4 en Kanker allOvaio admin 81
Helicobacter pylori admin 85
Helicobacter pylori antigenen in de ontlasting admin 182
Helicobacter pylori antilichamen Bloedtesten admin 209
Helicobacter pylori Contagion en symptomen admin 82
Helicobacter pylori Diagnose en Behandeling admin 211
Helicobacter pylori pathogeniteit admin 91
Hemochromatose admin 68
Hemoglobine admin 90
Hemoglobine A2 admin 91
Hemoglobine in de urine Hemoglobinuria admin 258
Hemoglobineglycaat admin 234
Hemoglobineglycaat en betrouwbare admin 202
Hemopexin admin 65
Hemorragische cystitis admin 424
Hemosiderin admin 84
Heparine admin 166
Herpes infecties bij zwangerschap, waterpokken, HPV, HIV admin 108
Het HIV-virus admin 74
Het lot van de verovering van zijn individualiteit admin 63
Het stinkt van voeten admin 66
Het syndroom van Down screening en testen in de zwangerschap admin 193
Het verzamelen van urine cultuur voor admin 87
Het voorkomen van atherosclerose cholesterolverlagend dieet, calorie iperglucidica VS vet dieet, laag suiker admin 134
Highlander syndroom ziekte van boven de 40 jaar nostalgische gioventugrave admin 102
Hobbels admin 92
Hoe om de symptomen te herkennen Boulimia admin 83
Hoge amylase in het bloed of urine admin 293
Hoge bilirubine, hyperbilirubinemie admin 72
Hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap admin 99
Hoge koorts wat te doen admin 94
Hoge triglyceriden, hypertriglyceridemie admin 149
Hond bijten, wat te doen als u bent gebeten door een hond admin 58
Hoofdomtrek admin 695
Hormonale regulatie van Fase Folliculaire admin 82
Hormonen en de menopauze, hormonale veranderingen in de menopauze admin 188
Hormonen in de zwangerschap admin 193
HPV en cervicale kanker van de baarmoeder admin 73
HPV-infecties Contagion, Frequentie, risico's admin 93
HPV-test HPV-DNA-test admin 256
Huisstijlen diagnose van atypische slikken admin 287
Hygiëne admin 162
Hypercalciëmie admin 67
Hypercapnie admin 132
Hyperglycemie admin 200
Hyperhidrose admin 92
Hyperinsulinemie admin 76
Hypernatriëmie admin 127
Hypernatriëmie hypovolemische, normovolemische, hypervolaemic admin 128
Hypernatriëmie Symptomen en Therapie admin 94
Hyperparathyreoïdie symptomen en de diagnose admin 281
Hyperparathyroïdie admin 226
Hyperprolactinemie admin 277
Hyperthyreoïdie admin 220
Hypnose en vrouwelijke problemen admin 78
Hypnose en zwangerschap admin 108
Hypocalciëmie admin 94
Hypochlorhydria admin 287
Hyponatriëmie en sport admin 85
Hypothyreoïdie admin 214
Hysterectomie admin 85
Ijzer en Power admin 70
Ijzergebreksanemie admin 60
Ijzeropname admin 163
Ijzertekort admin 221
Immuunrespons van de sporter admin 69
Immuunsysteem en lichaamsbeweging admin 71
Implicaties van de praktijk van de gezondheidszorg-fitness admin 70
Impotentie drugs Viagra Cialis Levitra admin 83
In vorm na de bevalling admin 224
In vorm na de bevalling tweede deel admin 97
In vorm na de bevalling van derden admin 130
Incompatibiliteit moederlijke foetale admin 193
Indeling van contrastmiddelen admin 224
Infant constipatie, obstipatie kindje admin 62
Infarct admin 238
Infecties bij zwangerschap admin 67
Infecties in de sport admin 64
Infecties in zwangerschap syfilis, gonorroe, chlamydia admin 104
Infiltratie van Cortisone admin 106
Infiltraties van hyaluronzuur admin 150
Inflammatoire darmziekte admin 74
Instorten en hoe om te sporten in te grijpen admin 67
Instorting en sport admin 74
Instorting en training admin 77
Insuline en insuline langzaam admin 142
Insuline insuline-curve admin 967
Insuline-afhankelijke diabetes en diabetes insulinoindipendente admin 183
Insulineresistentie, insulineresistentie admin 171
Insulinoma admin 65
Intestinale griep admin 76
Intestinale infarct admin 388
Intrapartum admin 182
Invloed admin 83
Inzameling van urine in 24 uur admin 70
Ischemische hartziekte admin 324
Ischemische hartziekte in het kort admin 206
Ischemische hartziekte pathofysiologie admin 171
IVF admin 251
Jeuk in zwangerschap admin 198
Jicht en hyperuricemie admin 83
Jodium 131 radioactief jodium en de schildklier admin 236
Kaliumdeficiëntie kaliumsupplementen admin 208
Kater, kater remedies en door te geven admin 69
Katheter admin 197
Kaukasisch, Kaukasiërs admin 191
Keeluitstrijkje admin 86
Ketonen in de urine admin 63
Kinkhoest admin 77
Kleplijden Ziekten van de hartkleppen admin 695
Klierkoorts admin 121
Klinefelter-syndroom admin 318
Klisteer admin 85
Knokkelkoorts admin 122
Koffie en cafeïne voordelen en risico's van de koffie admin 58
Koffie, cafeïne, gastritis en maagzweren admin 75
Koliek admin 253
Koliek admin 207
Koorts bij kinderen admin 87
Koortsblaasjes admin 74
Kortademigheid admin 287
Koude handen, koude voeten admin 82
Krampen in de benen admin 77
Kruk-test admin 75
Kuren en remedies tegen winderigheid admin 197
Kuren en remedies voor menstruatiepijn admin 66
Lactaatdehydrogenase LDH admin 89
Lactulose admin 83
Lactulose ademtest, xylose en Glcuosio admin 314
Lage bloeddruk admin 142
Lage bloeddruk bij zwangerschap admin 81
Lagere bloedsuikerspiegel admin 210
Lagere triglyceriden, Ipotrigliceridemia admin 154
Laxeermiddelen admin 97
LDH lactaat transaminasen en Gamma GT admin 110
Lengte van de foetus, foetale lengte admin 445
Lengte van de pasgeborene, gemiddelde lengte bij geboorte admin 211
Letsels en genitale zweren admin 137
Leucorrhoea admin 85
Leukocyten esterase admin 340
Leukocyten formule admin 1656
Leukocyten in urine admin 120
Leukocytose Hoge witte bloedcel admin 228
Leukopenie laag aantal witte bloedcellen admin 127
Leukotriënen en leukotriene modifiers admin 80
Levensduur en calorieën admin 63
Lichaamstemperatuur admin 353
Lichamelijke activiteit en cardiorespiratoire functionaliteit admin 245
Lichamelijke activiteit en cholesterol admin 212
Linker ventrikel hypertrofie admin 1610
Lipase admin 220
Lipase High admin 85
Lithotripsie en nierstenen admin 315
Longkanker admin 342
Longkanker zorg en behandeling admin 219
Longoedeem admin 101
Longontsteking admin 190
Longontsteking zorg en behandeling admin 212
Longtransplantatie admin 276
Longtransplantatie indicaties, chirurgische technieken en resultaten admin 215
Longtransplantatie postoperatieve bewaking admin 274
Luizen admin 79
Luizen behandelingen en remedies admin 83
Maag behandeling van kanker admin 65
Maagkanker admin 77
Maagkanker symptomen admin 83
Maagzuur admin 69
Maagzweer admin 116
Maagzweer therapie admin 64
Macrosomic zuigeling macrosomatic Macrosomie admin 220
Malabsorptie admin 238
Malaria admin 73
Manie en manische episode admin 91
Mannelijke onvruchtbaarheid oligospermia en azoöspermie admin 211
Marihuana zwanger admin 350
Marker weefselbeschadiging admin 76
Mastitis en borstvoeding puerperale mastitis admin 72
MCV Blood and Anemie admin 76
Medicijnen voor diabetes admin 228
Megacolon admin 121
Melanoma admin 112
Melanoom classificatie admin 89
Melanoom Diagnose en behandeling admin 259
Melkproductie, moedermelk admin 70
Menopauzale osteoporose admin 73
Menopauze admin 86
Menopauze op welke leeftijd je menopauze invoeren admin 76
Menselijke bacteriële flora admin 139
Menstruatie admin 71
Menstruatie en borstvoeding admin 71
Menstruatie en zwangerschap admin 73
Menstruatie vragen en antwoorden admin 89
Menstruatiepijn dysmenorroe admin 88
Menstruele cyclus admin 79
Menstruele cyclus en vruchtbaarheid admin 76
Menstruele cyclus vruchtbare periode admin 82
Met weinig symptomen admin 206
Metronidazol admin 101
Metronidazol contra-indicaties en bijwerkingen admin 94
Mexicaanse griep of influenza AH1N1 admin 87
Micro-organismen admin 84
Microalbuminurie admin 76
Misbruik van cocaïne admin 339
Misbruik van laxeermiddelen admin 186
Misselijkheid in de zwangerschap admin 165
Mitralisinsufficiëntie admin 312
Moeilijkheidsgraad kraambed admin 183
Morfine admin 234
MPV bloedonderzoek admin 736
Mucolytics admin 280
Multiple Sclerose admin 69
Muse Alprostadil admin 86
Muziek effecten en voordelen van de muziek admin 78
Mycoplasma hominis Mycoplasma admin 256
Myocard herkennen van de symptomen en wat te doen admin 163
Myoglobine Bloedtesten admin 73
Naald aspiratie van de schildklier admin 183
Natrium of natrium in de urine Natruria admin 83
Natriuretische peptiden admin 225
Natuurlijke afweer tegen infecties admin 67
Natuurlijke laxeermiddelen admin 79
Navelstreng admin 218
Navelstreng, ziekten en stamcellen admin 204
Navelstrengpuncties funiculocentesis admin 180
Nefrotisch syndroom admin 147
Nekplooi admin 287
Niacine en acipimox het cholesterol te verlagen admin 171
Nicotine admin 77
Nier zorg en behandeling admin 85
Nierstenen admin 387
Nieuwe geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer en Onderzoek Deel 2 admin 135
Nieuwe geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer Research and Strategies Disease admin 227
Nikkel nikkelallergie admin 61
Nitriet in urine admin 97
Nizatidine admin 89
NSAID Bijwerkingen en Contra admin 260
NSAID indeling en de selectie van NSAID's admin 528
NSAID pyrazolonen, arylalkanoic zuren, derivaten oxicamici, Cox2 selectieve remmers admin 231
NSAID's Geschiedenis, Mechanisme datie Routebeschrijving admin 426
Obesitas bij kinderen voorkomen admin 66
Obstructief Slaap Apneu Syndroom cardiovasculaire implicaties admin 250
Obstructief Slaap Apneu Syndroom en hart-en vaatziekten admin 281
Obstructief Slaap Apneu Syndroom OSAS admin 192
Obstructief Slaap Apneu Syndroom OSAS epidemiologie en diagnostiek admin 216
Obstructief Slaap Apneu Syndroom OSAS Zorg en terpia admin 294
OCD admin 84
Oefening in de zwangerschap admin 73
OGTT glucose curve admin 88
OGTT-test door orale glucose belasting admin 67
Olifantsziekte admin 118
Omeprazol admin 353
Omzettingen van MGDL naar mcgml en soortgelijke berekening online admin 69
Onderkoeling en bevriezing admin 82
Onderwijs Kinderen verschrikkelijke admin 78
Ontlasting kleur admin 184
Ontlasting vorm en consistentie van de ontlasting admin 191
Ontsteking en NSAID's admin 244
Onvruchtbaarheid admin 176
Oog anatomie en fysiologie admin 87
Oog, visie en verkeersveiligheid admin 80
Oor, gehoor en verkeersveiligheid admin 197
Oorzaken van anafylactische shock admin 71
Oorzaken van diabetes admin 179
Oorzaken van erectiestoornissen admin 65
Oorzaken van mannelijke onvruchtbaarheid admin 204
Oorzaken van ziekte van Parkinson admin 96
Opvliegers in de menopauze admin 74
Orlistat admin 170
Orthostatische hypotensie admin 77
Osteocalcine admin 73
Osteochondrose admin 71
Osteomyelitis admin 79
Osteopathie prenatale zorg lascolto emotionele admin 278
Oude leeftijd admin 74
Overgeven admin 292
Overmatig boeren boeren admin 72
Overtollige foliumzuur admin 73
Ovulatie aandoeningen en controle ovulatie admin 120
Ovulatie en vruchtbaarheid Symptomen, Berekening, ovulatietest admin 254
Oxytocine en zwangerschap admin 199
Oxyuren admin 81
Palliatieve zorg, palliatieve zorg admin 138
Pancreaskanker admin 74
Pancreatine admin 78
Pancreatitis admin 97
Pancreatitis diagnostiek, zorg en behandeling admin 83
Pandemisch admin 283
Paniekaanval en agorafobie admin 66
Paniekstoornis en of agorafobie admin 70
Pantoprazol admin 147
Pap-tests en preventie admin 71
Papaverine admin 150
PAPP A-zwangerschap geassocieerd plasma-eiwit admin 220
Paracetamol admin 164
Parasomnias admin 78
Parkinson admin 121
Passief roken admin 77
Patches voor het stoppen met roken admin 74
Patchtest admin 62
PCOS diagnose en therapie admin 209
PCOS, insulineresistentie en macht admin 76
Pellagra admin 72
Penis Doppler-echografie admin 130
Pepsine en pepsinogeen admin 126
Peptide C admin 476
Pernicieuze anemie admin 72
PET admin 217
PET-toepassingen admin 185
pH metrie pH van de maag admin 64
pH van de ontlasting admin 80
pH van het bloed admin 65
pH van speeksel admin 204
Phentermine admin 199
Pijn tijdens en na de ontlasting admin 207
Pilates en rugpijn admin 79
Pilocarpine admin 201
Placenta admin 261
Plasmaferese admin 72
Plasmine en fibrinolyse admin 198
Ploegenarbeid en gezondheid admin 166
Plotselinge dood van Sport oorzaken en preventie admin 71
PLT bloedonderzoek admin 241
PMS behandeling admin 95
Pokken admin 78
Policosanolen admin 207
Polycysteuze eierstokken admin 90
Polycystische nieren admin 426
Polycythemia admin 217
Polypectomie admin 109
Post Traumatische Stress Stoornis Diagnose admin 88
Post Traumatische Stress Stoornis PTSS admin 85
Postnatale depressie admin 86
Postpartum en de moeilijkheidsgraad kraambed admin 166
Postprandiale bloedglucose admin 297
Posttraumatische stress-stoornis en acute stress-stoornis admin 88
Pre-eclampsie of pre-eclampsie admin 243
Prealbumine of transthyretine admin 87
Premenstrueel syndroom admin 75
Preventie dellobesit kind admin 81
Preventie van allergische rhinitis admin 57
Priapisme admin 128
Prikkelbare darm syndroom admin 78
Prikkelbare darm syndroom diagnose admin 164
Prikkelbare darm syndroom oorzaken van herkomst admin 75
Prikkelbare darm syndroom symptomen admin 59
Priktest en door Prick Prick-test admin 71
Prist Test admin 78
Proctitis admin 86
Progesteron admin 157
Prostaat Acid Fosfatase PAP admin 93
Prostaat biopsie, betrouwbaarheid en complicaties admin 93
Prostaat specifiek antigeen PSA admin 81
Prostaatbiopsie admin 73
Prostaathypertrofie admin 74
Prostitis admin 73
Protease proteolytische enzymen admin 243
Proteïne C deficiëntie en resistentie tegen geactiveerd proteïne C admin 63
Proteinemia admin 61
Protonpompremmers tegen gastritis Lansoprazol admin 101
Protrombinetijd, protrombinetijd INR admin 251
Provocatie Test admin 129
Pseudocholinesterase in bloed cholinesterase admin 105
Pseudomonas aeruginosa admin 108
Psychologie Kinderen admin 85
Psychologische stadia van de zwangerschap admin 122
PTT tromboplastinetijd APTT geactiveerde partiële tromboplastinetijd admin 130
Puberteit admin 84
Purge en purgeermiddelen admin 130
Pus admin 83
Radioactief jodium tekenen en na de behandeling admin 234
Radiografie admin 259
Radiologie en fluoroscopie admin 274
Rapport ApoBApoA1 admin 63
Rast Test Allergieën admin 73
Reacties op contrastmiddelen admin 209
Reactieve hypoglykemie Hypoglykemie postprandiale admin 274
Rectale temperaturen in kinderen en niet admin 107
Rectoscopie Proctoscopie Anoscope Videoproctoscopia digitale admin 105
Reflux Cure en Behandeling admin 72
Reizigersdiarree admin 90
Renella admin 68
Renine Bloed Analyse admin 58
Reparatie wondgenezing door eerst intentie admin 108
Resistentie tegen antibiotica admin 200
Respiratoire insufficiëntie behandeling en preventie admin 222
Respiratoire insufficiëntie veroorzaakt dorigine admin 169
Resultaten Pap hoe om te lezen en te interpreteren admin 706
Reticulocyten admin 65
Rett Syndroom admin 104
Reumafactor admin 83
Reumatoïde artritis admin 88
Reumatoïde Artritis Behandeling admin 121
Reumatoïde artritis diagnose admin 152
Revalidatie respiratoire admin 216
Rhabdomyolyse admin 112
Ringworm admin 87
Risicofactoren voor borstkanker admin 73
Rode ogen admin 78
Roflumilast Daxas en COPD admin 208
Roken en gezondheid admin 74
Roken en zwangerschap admin 336
Roodvonk admin 84
Rookschade admin 73
Ruggengraat en wervels admin 70
Rugpijn en pilates admin 67
Rugpijn etiologie en de epidemiologie admin 76
Rugpijn risicofactoren admin 72
Salicylaten en aspirine admin 204
Salmonella admin 168
Schaduw van het concept Jungiaanse psychologie admin 98
Schenk de verschillende fasen van de bevalling admin 268
Scheurbuik admin 82
Scheuren borst admin 85
Schildklier antilichamen en antilichamen tegen de schildklier admin 454
Schildklier echografie admin 230
Schildklier en haar admin 72
Schildklier en zwangerschap admin 217
Schildklier scan admin 241
Schildklier scan als je rennen admin 193
Schildklier symptomen admin 219
Schildklierkanker admin 234
Schildklierkanker diagnose en behandeling admin 172
Schildklierknobbeltjes admin 173
Schistosoma Schistosomiasis admin 85
Schizofrenie behandeling en genezing admin 98
Schizofrenie Definitie, Symptomen, Oorzaken admin 91
Schizofrenie genen betrokken en wijzigingen op het niveau van het centrale zenuwstelsel admin 93
Schurft admin 99
Schurft behandeling en diagnose admin 260
Sedentaire levensstijl en kinderen, de rol dellalimentazione admin 70
Sedentaire levensstijl en kinderen, de rol dellattivita fysieke admin 80
Seksualiteit tijdens de zwangerschap admin 235
Serumcalcium admin 67
Shigella admin 70
Sibutramine admin 188
Sideremia admin 76
Sigmoïdoscopie admin 78
Sikkelcelanemie admin 69
Sikkelcelanemie Symptomen en behandeling admin 90
Sildenafil Viagra bijwerkingen en ongewenste admin 88
Sildenafil Viagra contra-indicaties en waarschuwingen admin 106
Sildenafil Viagra hoe en wanneer het te gebruiken admin 126
Simethicone admin 339
Sintrom admin 102
Sinusitis admin 111
Slaap en thermoregulatie admin 90
Slaap en verkeersveiligheid admin 85
Slaap, het belang van de slaap admin 84
Slaapapneu is ook een probleem van veilig rijden admin 60
Slaapstoornissen admin 87
Slijm in de urine admin 109
Slokdarmspataders admin 201
Snik admin 73
Soa's admin 95
Solitaire pulmonale nodule follow-up admin 262
Solitaire pulmonale nodule klinische benadering admin 481
Solitaire pulmonale nodule risicofactoren en beeldvormende technieken admin 331
Soorten Condooms admin 301
Soorten Depressie admin 329
Spanningshoofdpijn en aandoeningen schedel onderkaak admin 258
Sperma admin 74
Sperma of zaadcellen admin 314
Spermiogram admin 217
Spierkrampen en uitdroging admin 72
Spinale aandoeningen admin 84
Splenomegalie vergrote milt admin 374
Spoelworm admin 83
Sport en contactlenzen admin 64
Sport tegen anorexia admin 82
Spruw admin 81
Stadia van de ziekte van Parkinson admin 108
Staphylococcus aureus admin 177
Statines om cholesterol te verlagen admin 195
Steatorrhea admin 89
Stress en werk admin 150
Struma admin 204
Struma symptomen diagnose en behandeling admin 332
Stuwing admin 65
Sudden Death by Sport admin 76
Symptomen dellAlcolismo Diagnose van Alcoholisme admin 84
Symptomen depressieve episode admin 82
Symptomen en gevolgen dellendometriosi admin 119
Symptomen Hoge Cholesterol Hoe kennisgeving admin 170
Symptomen Mexicaanse griep AH1N1 admin 99
Symptomen nierstenen admin 61
Symptomen Symptomen papillomavirus HPV admin 130
Symptomen systemische lupus erythematosus admin 157
Symptomen van de arbeid admin 154
Symptomen van de ziekte van Parkinson admin 100
Symptomen van pancreaskanker admin 89
Symptomen van soa's admin 87
Symptomen van tetanus admin 100
Syncope admin 266
Syndroom admin 182
Syndroom van bacteriële besmetting van de dunne darm admin 288
Syndroom van Cushing admin 213
Syndroom van Down Oorzaken en risico van het hebben van een aangedaan kind admin 77
Tabletten voor Weight Loss admin 247
Tachycardie Paroxysmale admin 358
Tadalafil Cialis Dosering en wijze duso admin 67
Tadalafil Cialis Geschiedenis en het mechanisme d39azione admin 243
Tadalafil Cialis Side Effects admin 72
Tadalafil contra-indicaties, waarschuwingen, drug interactions admin 82
Tamsulosine admin 237
TB diagnose admin 258
Tegen ulcera drugs admin 225
Terazosin admin 101
Terazosin Contra en Side Effects admin 102
Test het risico van diabetes berekenen admin 178
Tetanus admin 86
Tetanus vaccinatie en preventie admin 84
Tetracycline Tetracycline admin 108
Tetracyclines contra-indicaties en bijwerkingen admin 89
Theofylline admin 61
Therapie constipatie of obstipatie admin 75
Therapie prikkelbare darm syndroom admin 85
Thermoregulatie admin 377
Thyreoglobuline admin 352
Thyroiditis admin 222
Thyroxine in het bloed van de totale T4, vrij T4 admin 364
Tijgermug admin 61
Tips om de melkproductie te verhogen admin 64
Tips voor training en voeding tijdens de zwangerschap admin 142
Topiramaat voor gewichtsverlies admin 119
Totaal cholesterol hypercholesterolemie admin 207
Toxisch megacolon admin 125
Toxoplasmose admin 113
Toxoplasmose en malaria infecties bij zwangerschap admin 87
Trainen in de sportschool en zwangerschap admin 161
Transaminase hoog admin 210
Transaminasen admin 67
Transaminasen Ornitil carbamyl transferase Alkaline fosfatase aldolase admin 61
Transferrine admin 110
Transglutaminase en diagnose van coeliakie admin 164
Transiënten van Rhythm Slaapstoornissen Vigil admin 87
Transvaginale echografie admin 113
TRH admin 167
Triad dellatleta vrouw admin 76
Triad dellatleta vrouw amenorroe en menstruatiestoornissen admin 72
Triad dellatleta vrouw en piekbotmassa admin 82
Trichomonas trichomoniasis admin 115
Triglyceriden admin 78
Triglyceriden admin 73
Triple test in de zwangerschap admin 214
Triple therapie voor de uitroeiing van Helicobacter pylori admin 66
Trombocytose admin 171
Trombus en trombose admin 160
Trypsine en chymotrypsine admin 274
TSH admin 296
Tuberculose inactieve en actieve tuberculose admin 89
Tuberculosebehandeling en vaccin admin 87
Turner Syndroom admin 92
Tussenwervelschijven admin 86
Twins, bevruchting en geboorte tweeling admin 158
Uitdroging bij kinderen admin 107
Uitwerpselen van pasgeboren meconium admin 189
Ureaplasma urealyticum Ureoplasma admin 421
Urethrale swab admin 82
Urethritis admin 80
Ureumademtest Helicobacter pylori admin 223
Uricosuria urinezuur in de urine admin 67
Urine admin 73
Urine calcium oxalaat kristallen en Berekeningen admin 101
Urine Collection Practices Regels admin 77
Urine cultuur admin 82
Urine dichtheid admin 160
Urine kleur admin 92
Urine metanephrines admin 414
urine pH admin 88
Urine schuimend, schuim in de urine admin 91
Urine sediment admin 86
Urine van pasgeboren admin 78
Urine-incontinentie admin 73
Urinezuur en urinezuur admin 59
Urobilin admin 92
Uroflowmetrie admin 95
Vaccins en Immunotherapie voor de ziekte van Alzheimer admin 89
Vaginale afscheiding admin 341
Vaginale droogheid admin 159
Vaginale flora admin 214
Vaginale geur geur van de vagina admin 72
vaginale pH admin 208
Vaginale uitstrijkje admin 80
Vanillylamandelzuur in urine admin 368
Vardenafil admin 77
Vardenafil contra-indicaties en waarschuwingen admin 80
Vardenafil dosering en de wijze duso admin 64
Vardenafil interacties met andere geneesmiddelen admin 79
Varicella vaccinatie en zorg admin 90
Varkensgriep transmissie en virale mutatie admin 85
Vasovagale syncope, syncope neuraal gemedieerde syncope na het sporten admin 195
VDRL en TPHA serologische tests voor syfilis admin 473
Ventriculaire fibrillatie admin 91
Ventriculaire tachycardie admin 150
Veranderingen in de menstruele cyclus in premenopauzale admin 87
Vergrote schildklier admin 310
Verhogen HDL-cholesterol admin 211
Verhogen moedermelk admin 72
Verlaag de koorts admin 87
Vermenigvuldiging van het virus admin 108
Verminderde glucosetolerantie IGT admin 192
Veroorzaakt hoge cholesterol hypercholesterolemie admin 178
Veroudering en Biotechnologie admin 68
Veroudering en caloriebeperking levensstijl admin 73
Veroudering en de noodzaak om het te bestrijden, omdat admin 160
Verschrikkelijk kind admin 82
Verslaving admin 162
Vervangende hormoontherapie en Kanker admin 257
Verziendheid admin 74
Verziendheid admin 76
Vet, gezondheid en atherosclerose admin 64
Vet, voeding en preventie dellaterosclerosi admin 136
Vetarm dieet en cardiovasculaire risicofactoren admin 133
Vetten en gezondheid conclusies admin 82
Viagra admin 235
Viagra sildenafil werkingsmechanisme admin 134
Virtuele colonoscopie admin 76
Virus admin 94
Virus structuur en classificatie admin 154
Virus van de Koude admin 72
Visceraal vet buikvet admin 103
Vitamine D-tekort admin 87
Voetbal urine calcium in de urine admin 71
Volemia admin 79
Voorbereiding allecografia admin 226
Voorbereiding voor colonoscopie admin 97
Voorbereiding wat te bloedonderzoek te doen voorafgaand aan de herroeping admin 63
Voorbereidingen voor prostaatbiopsie admin 60
Voordelen dellesercizio aquatische zwanger admin 68
Voorkoming van gevaar brandwonden symbolen admin 78
Vraag naar melk zuigeling admin 80
Vrije radicalen admin 71
Vrije radicalen bestrijden admin 86
Vrouwelijke onvruchtbaarheid, de rol van leeftijd en mechanische factoren admin 96
Vrouwelijke onvruchtbaarheid, ovulatie aandoeningen admin 218
Vrouwelijke voortplantingssysteem admin 64
Vruchtwater admin 280
Vruchtwaterpunctie admin 213
Vruchtwaterpunctie uitvoeren of niet uitvoeren van het admin 92
Wanneer moet pap tests en testen krijgen allHPV admin 100
Was je handen admin 92
Wat te doen om te voorkomen dat veroudering admin 73
Water therapie en Stroke water admin 223
Waterberging admin 65
Waterpokken admin 94
Wazig zicht admin 74
Welke behandeling van onvruchtbaarheid admin 182
Welzijn admin 73
Welzijn en lichamelijke activiteit admin 64
Wieg cap admin 130
Winderigheid admin 86
Wondgenezing admin 89
Wondgenezing Evolutie van herstellende proces admin 151
Wondgenezing fase litteken admin 95
Worm lintworm eenzame admin 88
Wormen admin 79
Wormen in de ontlasting admin 80
Wratten admin 85
X-ray en Röntgenstraal admin 221
Xanthoma admin 88
Xylose admin 90
Yersinia enterocolitica Yersiniose admin 198
Ziekte van Addison admin 268
Ziekte van Crohn admin 72
Ziekte van de luchtwegen in fietser admin 198
Ziekte van Huntington en Cannabinoïdereceptoren admin 97
Ziekte van Wilson admin 116
Ziekten veroorzaakt dallamianto admin 148
Ziekten veroorzaakt door virussen en antivirale geneesmiddelen admin 237
Zijn Richio COPD admin 138
Zonnesteek admin 72
Zorg dermatitis admin 73
Zorg en behandeling van appendicitis admin 79
Zuurgraad en zuurbranden admin 75
Zuurstof in het bloed admin 224
Zuurstofverzadiging admin 232
Zwaartepunt lichaam admin 502
Zwangerschap en postpartum moeilijkheden kraambed admin 160
Zwangerschap mannelijk of vrouwelijk admin 165
Zwangerschap na de bevalling admin 189
Zwangerschap na de bevalling en de moeilijkheden van de bevalling admin 80
Zwangerschapsdiabetes admin 87
Zwangerschapsdiabetes risico's, preventie, behandeling admin 248
Zweer admin 162
Zweettest admin 89
Zwelling admin 217
Zweren op de penis admin 355