Cialis bijsluiter


BIJSLUITER

5. HOE BEWAART U CIALIS


CIALIS Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen. Gebruik CIALIS niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter dall'umidit beschermenà. Niet bewaren boven 30 ° C. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen niet meerù. Dit zal helpenà het milieu te beschermen.


6. Aanvullende informatie


Wat CIALIS bevat


De actieve è tadalafil. Elke tablet bevat 2,5 mg tadalafil. De andere bestanddelen zijn: Tabletkern: lactosemonohydraat, croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, natriumlaurylsulfaat, magnesium stearato.Rivestimento: lactose monohydraat, hypromellose, triacetine, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), ijzeroxide rood (E172), talk.


Beschrijving van de verschijning van CIALIS en inhoud van de verpakking


CIALIS 2,5 mg è in tabletten geeloranje filmomhulde. Hebben de vorm van amandelen en C 2 ½ aan de ene kant.
CIALIS 2,5 mg è verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 28 tabletten.


Houder en fabrikant


Houder van de vergunning: Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA, Houten, Nederland
Fabrikant:. Lilly SA, Avda De la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanje.
Voor meer informatie over CIALIS, contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de handelsvergunning.


Belgique / Belgenë/ Belgien
Eli Lilly Benelux S.A / N.V. Tél / Tel: + 32- (0) 2 548 84 84
България
ТП ЕлиЛилиНедерланд Б.В. -Българиятел. + 359 2 491 41 40
Ceská republika
Eli Lilly CR, s.r.o. Tel: + 420 234 664 111
Danmark
Eli Lilly Danmark A / S Tlf: +45 45 26 61 00
Deutschland
Lilly Deutschland GmbH Tel. + 49- (0) 6172 273 2222
Eesti
Eli Lilly Holdings Limited. Eesti filiaal Tel: +3726441100
Ελλάδα
ΦΑΡMu;ΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥΑ.Ε.Β.ΕΤηλ: +30 210 629 4600
Españnaar
Lilly, S.A. Tel: + 34 91 623 1732
Frankrijk
Lilly France S.A.S. Tél.: + 33- (0) 1 55 49 34 34
Ierland
Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353- (0) 1 661 4377
Ísland
Icepharma hf. Simi: + 354 540 8000
Italië
Eli Lilly Italië S.p.A Tel: + 39-055 42571
Κύpi;ρος
Phadisco Ltd Τηλ: +357 22 715000
Latvija
Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība LatvijāTel: +371 7364000 Lietuva
Eli Lilly Holdings Limited atstovybėTel. +370 (5) 2649600
Luxembourg / Luxemburg
Eli Lilly Benelux S.A / N.V. Tél / Tel: + 32- (0) 2 548 84 84
Magyarország
Lilly Hungá. ria Kft Tel: + 36 1 328 5100
Malta
Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500
Nederland
Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31- (0) 30 60 25 800
Norge
Eli Lilly Norge A.Ş Tlf: + 47 22 88 18 00
Österreich
Eli Lilly Ges.m.b.H Tel: + 43- (0) 1 711 780
Polska
Eli Lilly Polska Sp. Z o.o. Tel.: +48 (0) 22 440 33 00
Portugal
Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 4126600
România
Eli Lilly Romaânia S.R.L. Tel: + 40 21 4023000
Slovenija
Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o. Tel: +386 (0) 1 580 00 10
Slovenská republika
Eli Lilly Slowakije, s.r.o. Tel: + 421 220 663 111
Suomi / Finland
Oy Eli Lilly Finland Ab Puh / Tel: + 358- (0) 9 85 45 250
Sverige
Eli Lilly Sweden AB Tel: +46 (0) 8 737 88 00
Verenigd Koninkrijk
Eli Lilly and Company Limited Tel: + 44- (0) 1256 315 999