Cymbalta duloxetine


Dat cos 'è Cymbalta?

Cymbalta è een geneesmiddel dat de werkzame stof duloxetine. È verkrijgbaar in maagsapresistente capsules (wit en blauw: 30 mg; groen en blauw: 60 mg). Gastro betekent dat de inhoud van de capsules de darm bereiken zonder bij passage door de maag wordt afgebroken. Erò verhindert het effect van de werkzame stof wordt vernietigd door het zuur in de maag.

Wat is Cymbalta gebruikt?


Cymbalta wordt gebruikt om volwassenen met de volgende aandoeningen te behandelen:

  1. depressieve episodes (periodes van zeer depressieve stemming die laatste voor ten minste twee weken),
  2. pijn veroorzaakt door diabetische perifere neuropathie (zenuwbeschadiging in de ledematen die kunnenò voorkomen bij diabetische patiënten),
  3. gegeneraliseerde angststoornis (angst of nervositeit over kwesties in verband met de activiteitenà dag).

Het geneesmiddel isò alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Hoe te Cymbalta gebruiken?

In gevallen van ernstige depressie, de aanbevolen dosis van Cymbalta è 60 mg eenmaal daags. De reactie wordt gewoonlijk na 2-4 weken. Het wordt aanbevolen om te gaan met de behandeling gedurende enkele maanden, tot een terugkeer van de ziekte te voorkomen.
In gevallen van diabetische neuropathische pijn, de aanbevolen dosis è 60 mg per dag, maar sommige patiënten kunnenò dagelijkse vereisen een hogere dosis van 120 mg. Het antwoord op het geneesmiddel moet worden na twee maanden behandeling en, bij effectiviteit, tenminste vervolgens elke drie maanden.
In gevallen van gegeneraliseerde angststoornis, de aanbevolen startdosering è 30 mg eenmaal daags, maar de dosisò naar 60, 90 of 120 mg afhankelijk van de respons van de patiënt. Voor de meeste patiënten moeten 60 mg per dag. Patiënten die ook episoden van ernstige depressie moet beginnen met 60 mg eenmaal daags. Het wordt aanbevolen om behandeling voort te zetten gedurende enkele maanden om herhaling van de aandoening te voorkomen.
Cymbalta moet worden ingenomen met voedsel of weg van hen. Bij het stoppen van de behandeling, moet de dosis geleidelijk worden verlaagd.

Hoe werkt Cymbalta?

De werkzame stof in Cymbalta, duloxetine, è een remmer van de heropname van serotonine en noradrenaline. Het werkt door te voorkomen dat de neurotransmitters 5-hydroxytryptamine (ook serotonine genoemd) en noradrenaline geabsorbeerd door de zenuwcellen van de hersenen en het ruggenmerg. Neurotransmitters zijn chemische stoffen waarmee zenuwcellen met elkaar communiceren. Het remmen van de heropname, duloxetine verhoogt de hoeveelheid neurotransmitters in de intracellulaire ruimten verbetering van het communicatie tussen zenuwcellen. Aangezien deze neurotransmitters een rol spelen bij het handhaven van euforie en het verminderen van het gevoel van pijn, het blokkeren van de heropname en de terugkeer naar de zenuwcellen kan de symptomen van depressie, angst en neuropathische pijn te verlichten.

Welke studies zijn uitgevoerd op Cymbalta?

Voor depressie, Cymbalta è onderzocht in zeven belangrijke onderzoeken waaraan 2256 patiënten. Zes van de studies onderzochten de effecten van Cymbalta bij de behandeling van depressie, en men heeft de effecten in het voorkomen van de terugkeer van de ziekte (terugval) beoordeeld. Bij de behandeling studies, Cymbalta è was in vergelijking met voor een periode van maximaal zes maanden een placebo (een schijnbehandeling). Sommige studies hebben altresì vergeleken Cymbalta met paroxetine (een ander antidepressivum). De verandering in depressieve symptomen, beoordeeld op basis van een standaard schaal, is de belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid geweest. De studie van terugvalpreventie vergelijking Cymbalta met placebo gedurende zes maanden bij patiënten die hadden aanvankelijk reageerden op Cymbalta, het beoordelen van de tijd die de symptomen terugkeerden.
Voor de behandeling van neuropathische pijn, Cymbalta è onderzocht in twee 12 weken durende studies bij 809 volwassenen met diabetes met pijn per dag gedurende ten minste zes maanden, maar niet lijden aan een ernstige depressie. Drie verschillende doses Cymbalta vergeleken met placebo. De belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid è was de wekelijkse variatie van de zwaartekrachtà Pijn, door de patiënten geëvalueerd met een 11-puntsschaal in een dagboekje.
Voor de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis, Cymbalta è werd vergeleken met een placebo in vier studies met een totaal van 1908 patiënten. De vermindering van de symptomen na negen tot tien weken, zoals gemeten op een standaard schaal voor angst, is de belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid geweest. Sommige studies hebben de effectiviteit van Cymbalta met die van venlafaxine (een andere behandeling voor gegeneraliseerde angststoornis) vergeleken. Een vijfde studie vergeleek Cymbalta met een placebo in het voorkomen van terugval bij 429 patiënten die aanvankelijk reageerden op Cymbalta, de beoordeling van de verstreken tijd voor de terugkeer van de symptomen.

Welke voordelen bleek Cymbalta tijdens de studies?

Vier van de zes studies die de behandeling van ernstige depressie onderzocht zijn de superieure werking van Cymbalta vergeleken met placebo in het verminderen van de symptomen aangetoond, terwijl de andere twee studies niet tot een soortgelijk effect aan te tonen. Ondanks de gemengde resultaten gerapporteerd door studies verschillende doseringen, twee studies die Cymbalta dan 60 mg eenmaal daags vergeleken met placebo toonde aan dat na acht weken behandeling waren de symptoomscore ongeveer 21 punten geregistreerd bij aanvang afgenomen met ongeveer 9 punten bij de patiënten die Cymbalta, vergeleken met een vermindering van ongeveer 6,5 punten bij patiënten behandeld met placebo. Cymbalta had een vergelijkbaar effect op symptoom scores vergeleken met paroxetine. In de studie van terugval, de verstreken tijd voor de terugkeer van de symptomen è hoger dan bij patiënten behandeld met Cymbalta 60 mg eenmaal daags: deze patiënten een kansà 17% de symptomen opnieuw ontwikkelen ten opzichte van een waarschijnlijkheidà schatting 29% voor patiënten behandeld met placebo.
Voor de behandeling van diabetische neuropathische pijn, Cymbalta bij doses van 60 mg een- of tweemaal daags è Meer resultatenù effectief in het verminderen van pijn dan placebo. In beide studies, pijnvermindering è werd waargenomen vanaf de eerste week van de behandeling voor maximaal 12 weken, met de patiënten die Cymbalta die lagere scores gerapporteerd 1,17-1,45 punten in vergelijking met degenen behandeld met placebo.
Voor gegeneraliseerde angststoornis, Cymbalta è Meer resultatenù effectiever dan placebo in de behandeling van de aandoening en het voorkomen van terugval. Bij de behandeling studies met betrekking tot angst score was ongeveer 26 punten aan het begin van de studie, een daling van ongeveer 13 punten bij de patiënten die Cymbalta en met ongeveer 9 punten bij de patiënten behandeld met placebo. Cymbalta had een vergelijkbaar effect op angst scores in vergelijking met venlafaxine. De tijd is verstreken voor de terugkeer van de symptomen was groter
bij patiënten behandeld met Cymbalta: na zes maanden had 14% van de patiënten die Cymbalta een recidief gekregen, vergeleken met 42% van de patiënten behandeld met placebo.

Wat è het risico in verband met Cymbalta?

Bijwerkingen meerù vaak gemeld met Cymbalta (bij meerù op de 10 patiënten) zijn misselijkheid, hoofdpijn, droge mond, slaperigheid (slaperigheid) en duizeligheid. De meeste van deze effecten è was van entiteitenà licht of matig en è in het begin van de therapie gemanifesteerd, met een neiging tot dalen met intensiteità bij voortzetting van de behandeling. Voor een volledige lijst van alle gerapporteerde bijwerkingen van Cymbalta, zie de bijsluiter.
Cymbalta mag niet worden gebruikt bij mensen die overgevoelig (allergisch) bent voor duloxetine of voor één van de andere stoffen kunnen zijn. Cymbalta mag niet gelijktijdig worden gebruikt met MAO-remmers (een andere groep antidepressiva), fluvoxamine (een ander antidepressivum) of ciprofloxacine of enoxacine (soorten antibiotica). Bovendien moet Cymbalta niet worden gebruikt bij patiënten met bepaalde aandoeningen van de lever of nierproblemen. De behandeling dient niet te worden gegeven aan patiënten met hypertensie (hoge bloeddruk), vanwege het risico van hypertensieve crisis (plotselinge, gevaarlijk hoge bloeddruk).
Net als bij andere antidepressiva, bij patiënten behandeld met Cymbalta waren geïsoleerde gevallen van suïcidale gedachten en gedrag, vooral in de eerste weken van de behandeling voor depressie. Patiënten behandeld met Cymbalta, dat op enig moment verontrustende gedachten of ervaringen moet uw arts onmiddellijk op de hoogte zou moeten hebben.

Baarsé è Cymbalta is goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft geconcludeerd dat de voordelen van Cymbalta groter zijn dan de risico's voor de behandeling van ernstige depressieve episodes, diabetische perifere neuropathische pijn bij volwassenen en gegeneraliseerde angststoornis. Het Comité heeft geadviseerd het verlenen van de handelsvergunning voor Cymbalta.

Overige informatie over Cymbalta

Op 17 december 2004 heeft de Europese Commissie verleend aan Eli Lilly Nederland BV een handelsvergunning voor Cymbalta, in de hele Europese Unie geldige vergunning. De handelsvergunning è werd vernieuwd op 17 december 2009.
Het volledige EPAR voor Cymbalta klik hier.

Laatste update van deze synthese: 12-2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14