Sycrest


Dat cos 'è Sycrest?

Sycrest è een geneesmiddel dat de werkzame stof asenapine bevat. È in de vorm van sublinguale tabletten wit, rond (5 en 10 mg). De sublinguale tabletten zijn tabletten die onder de tong, waar ze oplossen geplaatst.

Want wat is Sycrest?


Sycrest è gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige manische episodes (zeer euforie) bij volwassenen (età groter dan of gelijk aan 18 jaar) met bipolaire stoornis, een geestesziekte waarbij patiënten lijden aan een te euforie afgewisseld met periodes van normale of depressieve stemming.
Het geneesmiddel isò alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Hoe te Sycrest gebruiken?

De aanbevolen dosis Sycrest op zichzelf genomen è 10 mg tweemaal daags een dosis in de ochtend en één in de avond. Deze dosis kanò verlaagd tot 5 mg tweemaal per dag afhankelijk van de respons van de patiënt. Wanneer Sycrest wordt gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel manische episodes, dient de dosis 5 mg tweemaal per dag dieò worden verhoogd indien nodig tot 10 mg tweemaal daags. Sycrest tabletten mogen niet n worden gekauwdé ingeslikt. Bij gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen dient Sycrest laatste worden. De patiënt moet eten of drinken te vermijden gedurende 10 minuten na inname van het geneesmiddel.

Hoe werkt Sycrest?

De werkzame stof in Sycrest, asenapine, è antipsychoticum. È bekend als een atypisch antipsychoticum omdat het verschilt van de antipsychotica beschikbaar sinds de jaren '50. De precieze werkingsmechanisme è onbekend, maar bindt aan più receptoren op het oppervlak van zenuwcellen in de hersenen. Erò verstoort de overdracht van signalen tussen hersencellen door “neurotransmitters”, Chemische stoffen met behulp waarvan zenuwcellen om te communiceren met elkaar. Aangenomen wordt dat Sycrest functies blokkeert de receptoren voor neurotransmitters 5-hydroxytryptamine (serotonine) en dopamine. Sindsé Deze neurotransmitters zijn betrokken bij bipolaire stoornis, Sycrest helpt om de activiteit normaliserenà van de hersenen, waardoor de symptomen van de ziekte.

Welke studies zijn uitgevoerd op Sycrest?

De effecten van Sycrest werden voor het eerst in proefmodellen getest voordat deze bij mensen werd onderzocht.
Vier grote studies hebben gekeken naar het gebruik van Sycrest bij manische episodes bij bipolaire stoornis. In twee van deze studies, in totaal 977 volwassen patiënten è werden Sycrest, olanzapine (een ander antipsychoticum) of placebo gegeven gedurende drie weken. De andere twee studies hadden een langere levensduur: in de ene, Sycrest è werd vergeleken met olanzapine (negen weken bij patiënten vanaf kortlopende studies); terwijl de andere een aanvullende studie van 12 weken, waarbij 326 patiënten già eerder behandeld met een ander geneesmiddel (lithium of valproïnezuur) werden toegediend Sycrest of placebo. De belangrijkste graadmeter voor de werkzaamheid was de verandering van de Y-MRS score (Young Mania Rating Scale, rating schaal van ziekte manische) waargenomen bij patiënten na drie weken. De Y-MRS evalueert de ernstà van de symptomen van manische episoden op een schaal van 0-60.
Sycrest è Ook is onderzocht bij patiënten met schizofrenie. De studies waren de korte termijn en lange termijn studies bij patiënten behandeld met Sycrest, andere medicijnen voor schizofrenie (olanzapine, risperidon of haloperidol) of placebo.

Welke voordelen bleek Sycrest tijdens de studies?

Sycrest is è bewezen effectief bij de behandeling van manische episoden bij patiënten met bipolaire stoornis. In de eerste korte-termijn studie, de verlaging van de Y-MRS score na drie weken was respectievelijk 11,5 en 14,6 punten Sycrest en olanzapine, vergeleken met 7,8 punten voor placebo. De kortingen voor de tweede korte-termijn studie waren respectievelijk 10,8 en 12,6 punten voor Sycrest en olanzapine en 5,5 voor placebo.
In de eerste studie op lange termijn è was een vermindering van de Y-MRS score van 12,9 punten bij de patiënten die Sycrest vergeleken met een daling van 16,2 bij patiënten behandeld met olanzapine. In de tweede studie was de reductie op lange termijn in de Y-MRS score van respectievelijk 10,3 en 7,9 voor Sycrest en placebo na drie weken en 12,7 en 9,3 na 12 weken.
De studies van schizofrenie onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid aangevoerd in de behandeling van deze ziekte.

Wat zijn de risico's die samenhangen met Sycrest?

Bijwerkingen meerù gemeen met Sycrest (waargenomen bij meerù 1 op de 10 patiënten) zijn angst en slaperigheid (sufheid). Voor een volledige lijst van alle gerapporteerde bijwerkingen van Sycrest, zie de bijsluiter.
Sycrest mag niet worden gebruikt bij mensen die overgevoelig (allergisch) asenapine of een van de andere ingrediënten.

Baarsé è Sycrest goedgekeurd?

Het CHMP heeft geconcludeerd dat de voordelen van Sycrest groter zijn dan de risico's en heeft geadviseerd een verlening van een vergunning voor de behandeling van matige tot ernstige manische episodes bij patiënten met een bipolaire stoornis.
De CHMP echter niet aanbevolen goedkeuring van het geneesmiddel voor de behandeling van schizofrenie bij gebrek aangetoonde werkzaamheid bij deze ziekte.

Meer informatie over Sycrest

Op 1 september 2010, heeft de Europese Commissie liet de NV Organon een handelsvergunning voor Sycrest geldig in de hele Europese Unie. De handelsvergunning è vijf jaar geldig, waarna het kanò worden verlengd.
Voor volledige EPAR, bezoek de website van het Agentschap. Voor meer informatie over de behandeling met Sycrest, lees de bijsluiter (EPAR) of neem contact op met uw arts of apotheker.
Laatste update van deze synthese: 07-2010.